Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Arvoden

Arvodesinkomster utgörs av arvoden i form av erhållen ersättning för utfört arbete, tjänst eller uppdrag. Erlagda utgifter för köpta konsulttjänster redovisas antingen som konsultarvode (konsultarvoden) eller på separata konton för tjänsten ifråga (köpta tjänster).

Arvoden till styrelsemedlemmar/vd vilka är anställda i företaget bokförs som vanliga löner och ersättningar. Arvoden till styrelsemedlemmar som inte är anställda i företaget bokförs i stället på ett särskilt konto för styrelsearvoden.

Vid försäljning eller utfört arbete på kredit uppstår en kundfordran, kundfordringar. Om arvodena utgör tillfälliga och obetydliga sidointäkter i företagets verksamhet krediteras i stället konto 3690 Övriga sidointäkter.

Löpande bokföring

Arvoden för utfört arbete kan krediteras konto 3010 som döps till Arvoden eller Utfört arbete, alternativt krediteras konto 3040 Försäljning av tjänster.

Bokslut

Vid kontant utförda arbeten behövs normalt ingen periodisering i bokslutet men samtliga per balansdagen obetalda fakturor ska vara bokförda - även i företag som använder kontantmetoden, faktura vid försäljning. Ofakturerat utfört arbete som avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs ska bokföras som en fordran. Det konto fakturan kommer att avse, t.ex. konto 3010 Arvode, krediteras och konto 1620 Upparbetade ej fakturerade intäkter debiteras. Återföring av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring sker genom att samma konton bokförs omvänt.