Avskrivningsenhet är enligt K2 punkt 10.22 som huvudregel en tillgång. Delar av en anläggningstillgång som tillsammans utgör en anläggningstillgång är en avskrivningsenhet och ska skrivas av tillsammans. Mark, markanläggningar, byggnad, byggnadstillbehör och tillkommande utgifter avseende dessa tillgångar utgör enligt punkt 10.22 separata avskrivningsenheter och ska skrivas av för sig.

Avskrivning görs även på tillgångsbasis enligt K3 i de fall tillgången inte har några komponenter. K3 använder dock inte begreppet avskrivningsenhet.