Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Årsredovisning, innehåll

Bokslut

Årsredovisningen ska enligt 2 kap. 1 § ÅRL bestå av följande delar:

 • balansräkning,

 • resultaträkning,

 • noter,

 • förvaltningsberättelse, och

 • kassaflödesanalys (tvingande endast för större företag).

För varje sammandragen post i den balansräkning som ska ingå i årsredovisningen ska enligt 6 kap. 8 § BFL, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt, de belopp som ingår i posten specificeras i en särskild förteckning, som inte behöver offentliggöras. Dessa benämns ofta bokslutsbilagor.

Årsredovisningen ska enligt 2 kap. 5 § ÅRL avfattas på svenska och innehålla uppgift om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Om företaget är i likvidation ska detta anges.

För mer information om förvaltningsberättelsen, se detta sökord.

K3-regler

En finansiell rapport är enligt punkt 3.2 en koncernredovisning eller en årsredovisning.

Ett större företag ska enligt punkt 3.5, utöver de jämförelsetal som ska lämnas enligt 7 kap. 8 § ÅRL och 3 kap. 5 § ÅRL även lämna jämförelsetal i samtliga noter med undantag av noten om redovisningsprinciper.

Den finansiella rapporten ska enligt punkt 3.6 utöver de uppgifter som ska lämnas enligt 2 kap. 5 § ÅRL (se Bokslut ovan) i förekommande fall, innehålla följande information:

 • a Det tidigare namnet om företaget bytt namn under räkenskapsåret eller efter räkenskapsårets slut.

 • b Huruvida den finansiella rapporten avser en koncern eller ett enskilt företag.

 • c Balansdag och det räkenskapsår som den finansiella rapporten upprättas för.

 • d Redovisningsvaluta.

 • e Den mätenhet med vilken beloppen är angivna i den finansiella rapporten.

Årsredovisningen får även enligt punkt 3.10 innehålla en rapport över förändring av eget kapital. Denna upprättas i så fall enligt kapitel 6. K3 innehåller få regler kring uppställningsformernas utseende, utan hänvisar istället till de uppställningsformer som återfinns i ÅRL. Årsredovisning är enligt K3 en delmängd av finansiell rapport som även inkluderar koncernredovisning.

Företag som tar emot medel för annans räkning med redovisningsskyldighet och som håller dessa medel avskilda enligt lagen om redovisningsmedel ska redovisa dessa i en egen post enligt punkt 4.2.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska enligt 3 kap. 10 a och b §§ ÅRL dela upp eget kapital i balansräkningen, i en egen räkning eller i en not i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.

Under bundet eget kapital ska ett aktiebolag ta upp posterna aktiekapital, bunden överkursfond, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter. En ekonomisk förening ska ta upp posterna inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda insatser, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig.

Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska följande poster tas upp: fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt nettovinst eller förlust för räkenskapsåret.

Ett aktiebolag som är moderbolag ska enligt punkt 4.9 i en koncernbalansräkning redovisa eget kapital i åtminstone följande poster: Aktiekapital, Övrigt tillskjutet kapital och Annat eget kapital inklusive årets resultat. Motsvarande för ekonomiska föreningar är enligt punkt 4.10 Inbetalda insatser och emissionsinsatser, Övrigt tillskjutet kapital och Fritt eget kapital inklusive årets resultat. För övriga företaget som är moderföretag används enligt punkt 4.11 posterna Tillskjutet kapital och Annat eget kapital inklusive årets resultat.

K2-regler

Ordningsföljd

Årsredovisningens olika delar ska enligt punkt 3.2 presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Om företaget frivilligt upprättar en kassaflödesanalys ska denna enligt punkt 21.2 placeras mellan balansräkningen och noterna i årsredovisningen.

Uppställningsformer

Ett företag ska enligt punkt 3.4 upprätta förvaltningsberättelsen enligt den uppställningsform och med de rubriker och underrubriker som anges i K2 kapitel 4 för den företagsform som företaget tillhör.

Ett företag ska enligt punkt 3.4 upprätta resultaträkningen och balansräkningen enligt de uppställningsformer och med de rubriker, underrubriker, summeringsrader och poster som anges i punkt 4.4 eller 4.5 respektive punkt 4.7 eller 4.8 samt i de särskilda reglerna i kapitel 4 för den företagsform som företaget tillhör, trots det som anges i 3 kap. 3 § första stycket ÅRL.

Ett företag som tillämpar K2 får inte lägga till andra rubriker, underrubriker, summeringsrader eller poster än dem som finns i uppställningsformerna eller slå samman poster, trots att 3 kap. 4 § tredje-femte styckena ÅRL ger möjlighet till det, se punkt 3.5. Benämningen av posterna i uppställningsformerna får anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. En rubrik, underrubrik, summeringsrad eller post får utelämnas om det inte finns något att redovisa.

I en stiftelse (punkt 3.12), ideell förening (punkt 3.13) och samfällighetsförening (punkt 3.14) får benämningen av rubriker och summeringsrader i uppställningsformerna anpassas om det bättre beskriver innehållet.

Redovisningsprinciper

Ett företag som upprättar sin årsredovisning enligt K2 anses uppfylla de krav som ställs på överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild enligt 2 kap. 2 § och 3 § första stycket ÅRL, se punkt 3.3.

Ett företag får avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna som anges i 2 kap. 4 § första stycket ÅRL endast när det anges i K2, se punkt 2.1.

Ett företag får ändra princip för värdering till någon av de metoder som anges i K2, trots det som anges i 2 kap. 4 § första stycket 2 ÅRL, se punkt 2.3. Den nya metoden ska tillämpas framåt i tiden. Den nya metoden får endast tillämpas på nya transaktioner, med undantag av punkt 6.15 (uppdrag till fastpris som kan redovisas enligt huvudregeln eller alternativregeln).

Andra uppgifter

De uppgifter som ska lämnas enligt 2 kap. 5 § ÅRL om företagets namn, organisationsnummer och uppgift om företaget är i likvidation ska enligt punkt 3.6 anges på varje sida i årsredovisningen. Även sidnummer ska anges på varje sida i årsredovisningen. Observera dock att BFN i inledningen till K2 skriver att K2 ”är avsedd och lämplig för mindre företag med enklare förhållanden”.

Årsredovisningen ska enligt punkt 3.7 även innehålla uppgift om att det är en årsredovisning samt balansdag och det räkenskapsår som årsredovisningen upprättas för.

Årsredovisningen ska enligt punkt 3.8 innehålla uppgift om företagets redovisningsvaluta.

Beloppen i årsredovisningen ska enligt punkt 3.9 anges i hela kronor eller tusental kronor. Är redovisningsvalutan euro ska beloppen anges i hela euro eller hundratal euro. Valet av enhet ska framgå av årsredovisningen.

De jämförelsetal som ska lämnas enligt 3 kap. 5 § ÅRL ska enligt punkt 3.10 lämnas i en särskild kolumn till höger om beloppsuppgifterna för räkenskapsåret.

Upplysningar

De upplysningar om värderingsprinciper som ett företag ska lämna enligt 5 kap. 4 § ÅRL ska enligt punkt 18.3 omfatta

 1. uppgift om att företaget tillämpar ÅRL och K2, samt

 2. upplysningar enligt punkterna 18.4 (nyttjandeperiod och avskrivning), 18.5 (uppdrag till fastpris), 18.6 (indirekta utgifter inkluderas i värdet för pågående arbeten) och 18.7 (indirekta tillverkningskostnader har inkluderats i anskaffningsvärdet för varulager).

Enligt punkt 18.8 behöver upplysningen om avvikelse från grundläggande redovisningsprincip enligt 5 kap. 5 § ÅRL inte lämnas.

Undertecknade

Årsredovisningens undertecknande enligt 2 kap. 7 § ÅRL ska enligt punkt 3.11 göras av dem som innehar respektive befattning när årsredovisningen avges. Dagen för undertecknande ska vara densamma som den dag årsredovisningen avges, dvs. den dag den beslutas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...