Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Återföring

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till det lägre värdet - under förutsättning att värdenedgången kan antas vara bestående, nedskrivning, allmänt. Om skälen för nedskrivningen inte längre finns ska nedskrivningen återföras.

Omsättningstillgångar/lagertillgångar ska enligt 4 kap. 9 § ÅRL värderas enligt lägsta värdets princip vilket även kan innebära nedskrivning till verkligt värde.

Exempel på konton som krediteras för återföring av nedskrivningar (motsvarande nedskrivningskonton debiteras):

7760 Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

7770 Återföring av nedskrivningar av byggnader och markanläggningar

7780 Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier

7790 Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar

8080 Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

8180 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8280 Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag

8380 Återföring av nedskrivningar av kortfristiga placeringar

Även vissa avsättningar ska enligt skattereglerna återföras - det gäller t.ex. periodiseringsfond, ersättningsfond, upphovsmannakonto och skogskonto.

Exempel på konton som krediteras för återföring av avsättningar (motsvarande avsättningskonton debiteras):

8819 Återföring från periodiseringsfond

8869 Återföring från ersättningsfond

8882 Återföring från upphovsmannakonto

8886 Återföring från skogskonto

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...