Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Balansdagskurs

K4-regler

I IAS 21 punkt 8 definieras balansdagskurs som avistakursen vid rapportperiodens slut.