Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Balanserat resultat

När balansräkningen avseende föregående års bokslut i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening fastställts och eventuell beslutad avsättning till reservfond eller andra fonder samt eventuell beslutad aktieutdelning (utdelning till ägare) respektive återbäring (medlemsåterbäring i ekonomisk förening) bokförts, balanseras resten av vinsten, dvs. sparas till kommande år i denna post i balansräkningen. Även förluster balanseras, årets resultat.

Verifikationsunderlag utgörs av årsstämmoprotokollet (kopia) eller motsvarande, av vilket styrelsens förslag till vinst-/förlustdisposition framgår.

Det kan också utgöras av en bokföringsorder som hänvisar till stämmoprotokollet.

Löpande bokföring

Den del av vinsten i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som ej sätts av till fonder eller delas ut debiteras konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år och krediteras konto 2091 Balanserad vinst eller förlust. Vid förlust bokförs tvärtom. I enskild firma och handelsbolag överförs årets resultat till ägarnas/delägarnas egen/egna kapitalkonton, se konto 2010-2040, någon balansering av resultatet görs inte.

I stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund görs omföringen mellan konto 2068 Vinst eller förlust från föregående år till konto 2067 Balanserad vinst eller förlust/Balanserat kapital. I vissa fall görs även en omföring till konto 2070 Ändamålsbestämda medel.

Bokslut

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska enligt 3 kap. 10 a och b §§ ÅRL redovisa uppdelning av bundet och fritt eget kapital eller ansamlad förlust i balansräkningen (balansräkning ÅRL) med förändringen specificerad i egen räkning eller i förvaltningsberättelsen.

K2-regler

Posten ska enligt punkt 4.12 för aktiebolag innehålla det sammanlagda beloppet av tidigare års balanserade vinster, förluster och överkursfonder samt aktieägartillskott. Posten innehåller det sammanlagda beloppet av från tidigare år balanserade vinster och förluster för ekonomiska föreningar (punkt 4.16).