Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Bankcertifikat

Bankcertifikat ges ut av banker i upplåningssyfte. Löptiden är ofta maximerad till ett år. Normalt utfärdas bankcertifikaten på ett helt antal miljoner kronor. Den erhållna räntan utgörs av skillnaden mellan certifikatets försäljningspris/inlösenpris och dess inköpspris. Till skillnad mot andra banktillgodohavanden utgör bankcertifikat ett räntebärande värdepapper avsett för att omsättas på en andrahandsmarknad. Se även RedR 1 kommentar 30 till punkt 5.12.

Löpande bokföring

Bankcertifikatets anskaffningsvärde debiteras konto 1950 Bankcertifikat.

Bokslut

I bokslutet görs en periodisering av ränteintäkterna om dessa är väsentliga, ränteintäkter.