Innehåll

I RR 11 Intäkter (en rekommendation som tidigare gavs ut av Redovisningsrådet och som upphörde i samband med att de noterade företagen gick över till IFRS) fanns följande beskrivning av så kallade bill and hold-försäljningar, där leveransen skjuts upp på köparens begäran men där köparen övertar äganderätten och accepterar fakturering.

Inkomsten intäktsredovisas när köparen övertar äganderätten, förutsatt att

  1. det är sannolikt att varan kommer att levereras,

  2. varan finns tillgänglig, är identifierad och klar att levereras till köparen när försäljningen redovisas,

  3. köparen särskilt bekräftar att det finns instruktioner om uppskjuten leverans och

  4. vanliga betalningsvillkor gäller.

K3-regler

Intäkter från försäljning av varor redovisas enligt punkt 23.8.

K2-regler

Enligt K2 görs bedömningen av om en inkomst ska redovisas som intäkt i första hand enligt de allmänna reglerna i punkt 6.6.