Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Bokföringsnämnden (BFN) the Swedish Accounting Standards Board (BFN)

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som är statens expertorgan på redovisningsområdet samt ansvarar för att utveckla god redovisningssed, se 8 kap. 1 § BFL.

BFN ger ut allmänna råd till bestämmelserna i BFL och ÅRL. Dessutom ger BFN också ut vägledningar och informationsmaterial.

BFN ska bidra till att standarden i företagens bokföring och redovisning förbättras. Genom att informera om bokföring och redovisning samt anpassa reglerna till användarnas behov ska BFN förenkla för företagen.

Dessutom ska BFN biträda Regeringskansliet i redovisningsfrågor, delta i utredningar inom kommittéväsendet, lämna yttranden över författningsförslag (remissinstans) samt avge yttrande till domstolar om vad god redovisningssed innebär.

Förutom detta svarar BFN även på frågor från företag och allmänheten.

BFN har (december 2018) följande allmänna råd och uttalanden (vi har här inte tagit med allmänna råd som ändrar i andra allmänna råd):

BFNAR 1991:1Fusion av helägt aktiebolag
BFNAR 2003:2Redovisning av fusion
BFNAR 2006:1Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1)
BFNAR 2006:11Gränsvärden
BFNAR 2010:1Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1)
BFNAR 2012:1Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
BFNAR 2012:3Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering
BFNAR 2012:4Byte mellan K-regelverken
BFNAR 2016:10Årsredovisning i mindre företag (K2)
BFNAR 2013:2Bokföring
BFNAR 2017:3Årsbokslut

BFN har (december 2018) följande uttalanden:

BFN U 87:10Bokföring i konkurs
BFNAR 2002:12Uttalande om tolkningen av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen
BFNAR 2002:6Uttalande om innebörden av begreppet årsbokslut och årsredovisning
BFNAR 2002:1Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.
BFNAR 2002:2Uttalande om värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.
BFNAR 2002:3Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.
BFNAR 2004:2Uttalande om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet
BFNAR 2007:4Uttalande om definitioner och begrepp
BFNAR 2012:4Uttalande om byte mellan K-regelverk

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%