Innehåll

Företagets utgifter för anlitande av redovisningsbyrå för upprättande av bokslut bokförs som bokföringskostnader. Hos redovisningsbyrån bokförs samma bokslutsarvoden som intäkter, konsultarvoden.

K2-regler

Enligt punkt 7.10 ska redovisningstjänster avseende årsredovisning kostnadsföras under det räkenskapsår som årsredovisningen avser.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 6.10 ska redovisningstjänster avseende årsbokslut kostnadsföras under det räkenskapsår som årsbokslutet avser bokföringskostnader.