Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Bokslutsdispositioner

Bokslut

Till bokslutsdispositioner räknas de civil- och skatterättsliga reserveringar och fondavsättningar företaget gör i bokslutet i syfte att påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen, årets resultat. Dessa bokslutsdispositioner kan resultera i obeskattade reserver (kontogrupp 21) i balansräkningen när skattelagstiftningen kräver att de skattemässiga reserveringarna även måste göras i den löpande bokföringen. När reserver och fondavsättningar senare upplöses ska de återföras till beskattning, varför dessa innehåller en uppskjuten skatteskuld, årets skatt som enbart särredovisas i koncernredovisning enligt K3 eller IFRS.

Vanliga bokslutsdispositioner är koncernbidrag, avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond samt årets förändring av överavskrivningar, se kontogrupp 88.

Eftersom koncerner inte är skattesubjekt, utan endast de i koncernen ingående moder- och dotterföretagen, förekommer varken bokslutsdispositioner eller obeskattade reserver i koncernbalans- respektive koncernresultaträkningen.

Företag som inte är skattesubjekt, t.ex. handelsbolag och enskilda firmor, redovisar inte bokslutsdispositioner.

K1-regler

Enskilda näringsidkare, ideella föreningar och registrerade trossamfund ska enligt K1 för respektive företagsform bilaga 2 i balansräkning, förenklat årsbokslut upplysa om summan av alla eventuella periodiseringsfonder samt expansionsfond, ersättningsfond, skogskonto, insatsemissioner, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog o.dyl. i det förenklade årsbokslutet.