Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Bolagsbildningskostnader

Kostnader som uppstår vid bildandet av aktiebolag - analogt även vid bildandet av enskild firma, handelsbolag/kommanditbolag och ekonomisk förening - inkluderar registreringsavgifter, arvoden till advokater och konsulter och avgifter till Bolagsverket.

Löpande

Bokföring

Avdragsgilla bolagsbildningskostnader kan debiteras konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla och icke avdragsgilla bolagsbildningskostnader debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Bokslut

Bolagsbildningskostnaderna ska i bokslutet redovisas i resultaträkningen, såväl de skattemässigt avdragsgilla som de icke avdragsgilla. I företagets inkomstdeklaration tas de icke avdragsgilla kostnaderna upp som tillkommande post till resultatet, årets skatt.

Bolagsbildningskostnader får enligt 4 kap. 2 § ÅRL inte aktiveras som tillgångar i balansräkningen.

K3-regler

Enligt punkt 18.5 i ska utgifter i samband med bolagsbildning och verksamhetsetablering kostnadsföras när de uppkommer.

K2-regler

Enligt punkt 7.8 ska en utgift som inte kan hänföras till någon vara eller prestation kostnadsföras direkt.

K4-regler

Enligt punkt 69 a i IAS 38 Immateriella tillgångar, ska kostnader i samband med bolagsbildning och verksamhetsetablering kostnadsföras när de uppkommer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...