Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning, eller corporate governance, handlar enligt SOU 2004:130 ”om att styra bolag på ett sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet och därigenom bidrar till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt”. Den svenska modellen för bolagsstyrning liknar de modeller som tillämpas i flertalet utvecklade länder.

Koden syftar till att förbättra styrningen av svenska bolag, framför allt för att säkerställa att bolagen sköts med ägarnas intresse för ögonen och består av en samling regler för hur bolag ska styras. Det handlar bland annat om vilken roll styrelse, bolagsledning och ägare ska ha samt vad som ska redovisas på bolagsstämmorna. Liksom de flesta utländska koder bygger den svenska koden på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att ett bolag kan avvika från kodens regler utan att detta innebär ett brott mot koden. Ett bolag som avviker från reglerna måste dock förklara varför.

Bolagsstyrningsrapporten ska enligt 6 kap. 6 § ÅRL upprättas av aktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Den kan antingen ingå i förvaltningsberättelsen eller, enligt 6 kap. 8 § ÅRL, upprätta den som en skild handling från årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapporten ska enligt 6 kap. 6 § ÅRL som huvudregel innehålla upplysningar om:

 1. vilka principer för bolagsstyrning som tillämpats, utöver de principer som följer av lag eller annan författning, och var uppgifter om dessa finns tillgängliga,

 2. de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen,

 3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,

 4. begränsningar i fråga om hur många röster som varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,

 5. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändringar av bolagsordningen,

 6. bolagsstämmans bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,

 7. hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans huvudsakliga beslutanderätt, aktieägarnas rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning,

 8. hur styrelsen och, i förekommande fall, inom bolaget inrättade kommittéer är sammansatta och hur de fungerar, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning och

 9. den mångfaldspolicy som, såvida bolaget uppfyller mer än ett av villkoren i 10 § första stycket 1-3, tillämpas i fråga om styrelsen samt målet med policyn, hur policyn har tillämpats under räkenskapsåret och resultatet av den.

Om bolaget inte tillämpar någon kod för bolagsstyrning ska skälen för detta anges enligt 6 kap. 6 § ÅRL. Om bolaget tillämpar en annan kod för bolagsstyrning, ska det i förekommande fall anges vilka delar av koden som bolaget avviker från och skälen för detta. Om ett sådant bolag inte tillämpar någon mångfaldspolicy ska skälen för detta anges.

Om bolagsstyrningsrapporten är skild från årsredovisningen ska detta enligt 6 kap. 8 § ÅRL anges i förvaltningsberättelsen och rapporten ska överlämnas till bolagets revisor inom samma tid som årsredovisningen. Om förvaltningsberättelsen innehåller information enligt punkterna 3-6 ovan behöver dessa upplysningar inte lämnas i rapporten.

Ett aktiebolag som endast har andra överlåtbara värdepapper än aktier upptagna till handel på reglerad marknad behöver inte lämna upplysningar i punkter 1 och 7-9 ovan. Detta gäller dock inte om bolagets aktier handlas på en MTF-plattform enligt 1 kap. 1 b § lagen om värdepappersmarknaden. Se 6 kap. 7 § ÅRL.

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning har inrättats för att vårda och vidareutveckla den svenska koden. Mer information kan hämtas på deras webbplatswww.bolagsstyrning.se.

Se även uppslagsordet Bolagsstyrningsrapport i Rätt Bolagsrätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...