Innehåll

Löpande bokföring

Om arbetsgivaren hyr bostad för anställds räkning debiteras hyresutgifterna vanligtvis på konto 7381 Kostnader för fri bostad, oavsett om det gäller en permanent- eller semesterbostad. Om arbetsgivaren i stället lämnar bidrag till hyra eller lämnar andra kontanta bidrag till anställdas bostadskostnader debiteras dessa ersättningar normalt konto 7310 Kontanta extraersättningar. Om arbetsgivaren däremot äger den fastighet som medför bostadsförmån debiteras i stället t.ex. kontogrupp 51 Fastighetskostnader.

Bokslut

Per balansdagen kan upplupna kostnader avseende bostadskostnader som medför bostadsförmån redovisas som en interimsskuld. De upplupna kostnaderna debiteras t.ex. konto 7381 Kostnader för fri bostad och krediteras i så fall konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.