Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Bostadsrätt, innehav av

Löpande bokföring

Ett företags innehav av andelar i en bostadsrättsförening debiteras vanligtvis konto 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar. De särskilda upplåtelse- och inträdesavgifter som företaget betalar till bostadsrättsföreningen i samband med förvärvet ingår vanligen i anskaffningsvärdet.

Företagets års-, kvartals- eller månadsavgifter till bostadsrättsföreningen kan debiteras konto 5010 Lokalhyra. Övriga löpande utgifter för bostadsrätten kan bokföras på samma konton som vid vanliga lokalkostnader eller fastighetskostnader.

Vid försäljning av andelarna debiteras erhållet försäljningsbelopp efter avdrag för eventuell mäklarprovision det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank och krediteras konto 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag. Samtidigt krediteras konto 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar och debiteras konto 8220 med anskaffningsvärdet för den sålda bostadsrätten. Därefter kommer konto 8220 att visa resultatet av försäljningen.

Bokslut

En andel i en bostadsrättsförening utgör en finansiell anläggningstillgång som i bokslutet ska värderas enligt reglerna i ÅRL och kan bli föremål för både uppskrivning (endast i aktiebolag och ekonomiska föreningar) och nedskrivning men inte avskrivning.

Värdejustering av andelar görs genom nedskrivning. En nedskrivning ska enligt 4 kap. 5 § ÅRL göras om tillgången på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet och värdenedgången kan antas vara bestående. En finansiell anläggningstillgång får dock skrivas ned även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående, dvs. en slags värdering enligt lägsta värdets princip.

Vid nedskrivning av bostadsrätter krediteras lämpligen konto 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper och debiteras konto 8270 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag med nedskrivningsbeloppet. Vid senare återföring krediteras lämpligen konto 8280 Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag och konto 1358 debiteras, nedskrivning, allmänt.

Uppskrivning får enligt 4 kap. 6 § ÅRL göras i aktiebolag och ekonomiska föreningar om andelen har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det redovisade värdet och uppskrivningen får bara göras till detta bestående värde. Uppskrivning får bara göras om uppskrivningsbeloppet används till avsättning till uppskrivningsfond eller för ökning av aktiekapitalet genom nyemission eller fondemission, uppskrivning/uppskrivningsfond. Återföring av uppskrivning (anges i lagtexten som en nedskrivning) av en andel i en bostadsrättförening som har skrivits upp ska enligt 4 kap. 6 § ÅRL efter uppskrivningen beräknas utifrån det uppskrivna värdet.

Vinsten eller förlusten vid försäljning av andelar i bostadsrättsföreningar redovisas i resultaträkningen i årsredovisningen i posten Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar.

I årsredovisningen redovisas andelar i bostadsrättsföreningar i någon av posterna Ägarintressen i övriga företag eller Andra långfristiga värdepappersinnehav beroende på syftet med innehavet.

K3-regler

Nedskrivningen beräknas enligt punkt 11.28 som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av den bästa uppskattningen av de framtida kassaflöden som tillgången förväntas ge. Per varje balansdag ska en bedömning göras om en tidigare nedskrivning helt eller delvis inte längre är motiverad. En tidigare nedskrivning ska återföras endast om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats, se punkt 11.29.

Enligt kommentaren till 4 kap. 6 § ÅRL i K3 anger BFN att kravet på bestående värde och de finansiella anläggningstillgångarnas karaktär gör att uppskrivning endast i undantagsfall blir aktuell.

K2-regler

Finansiella anläggningstillgångar får enligt punkterna 11.24 och 11.25 inte skrivas upp.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

K ÅB får inte tillämpas av aktiebolag och ekonomiska föreningar som får göra uppskrivning. K ÅB innehåller därför inga bestämmelser om uppskrivning.

K1-regler

För enskilda näringsidkare som tillämpar K1 gäller enligt punkt 6.41 att endast andelar i kooperativa föreningar och andelar i fastighetsbolag som skattemässigt är lagertillgångar får tas upp som anläggningstillgångar i balansräkningen. En sådan anläggningstillgång värderas till anskaffningsvärdet minskat med nedskrivningar, se punkt 6.43.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som tillämpar K1 värderar alla finansiella placeringar enligt punkt 6.63 till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen.

Upplysningar

Ytterligare upplysningskrav gäller för större företag enligt 5 kap. 25 § ÅRL. Förändringar i posten ska specificeras i not av samtliga företag, se 5 kap. 8 § ÅRL.