Innehåll

Med byggverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare enligt 39 kap. 11 § SFL.

Den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats ska enligt 39 kap. 11 a § SFL vara skyldig att föra en elektronisk personalliggare under förutsättning att byggherren har tillhandahållit utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggplatsen (exempelvis el). I den elektroniska personalliggaren dokumenteras nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och motsvarande för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.

Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel ska enligt 39 kap. 11 a § SFL inte dokumenteras i personalliggaren.

En byggherre behöver inte enligt 39 kap. 11b § SFL tillhandahålla utrustning förrän byggherrens sammanlagda kostnad för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp eller om byggherren är en fysisk person som inte i näringsverksamheten utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Byggherrens skyldigheter kan överföras på en annan näringsidkare enligt 39 kap. 11 c § SFL som då självständigt ansvarar för uppgiften.