Innehåll

I samband med företagens kvalitetssäkring och miljöstyrning innebär certifiering att företagen erhåller ett certifikat i form av ett skriftligt bevis över att företaget uppfyller kvalitetskraven enligt vald kravstandard.

Löpande bokföring

Utgifter för certifiering har inget eget konto i BAS utan kan debiteras ett konto som beror på hur företaget ser på arbetet. Den kan exempelvis ses som en direkt kostnad (kontoklass 4) eller en försäljningskostnad (kontogrupp 60).

Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter