Innehåll

En delägarfastighet är enligt 1 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter en fastighet som har del i samfällighet.