Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Delägarförvaltning

En delägarförvaltning är en samfällighet som förvaltas direkt av delägarna (se 4 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SamfL).

Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt. Till sammanträde ska samtliga kända delägare kallas. Om det är ovisst vem som är delägare ska samtliga delägare kallas. Om det kan antas att okända delägare finns ska även dessa kallas. Den som ska hållas sammanträdet ansvarar för kallelsen. Alla delägare har en röst och det ska föras protokoll över sammanträdet. Ordföranden ansvarar för protokollet.

Mer information om delägarförvaltning återfinns i 6-16 §§ SamfL.