Innehåll

K4-regler

Nasdaq gav i januari 2016 ut en vägledning för de företag som upprättar en delårsredogörelse i stället för en kvartalsrapport enligt IAS 34 Delårsrapportering.

Enligt punkt 4 i vägledningen ska det av delårsredogörelsen tydligt framgå att den offentliggjorda informationen utgör en delårsredogörelse upprättad enligt Nasdaqs vägledning. Delårsredogörelsen ska enligt punkt 5 undertecknas av VD.

En delårsredogörelse ska enligt punkt 9 innehålla ett antal beloppsuppgifter som är centrala för förståelsen av utvecklingen av företagets verksamhet, exempelvis:

 • totala intäkter

 • viktiga resultatmått

 • nettoresultatet

 • resultat per aktie

 • tillgångar och skulder

 • eget kapital

 • väsentliga nyckeltal

 • eventuella definitioner för att förstå nyckeltal, resultatmått och indelningar

 • information om kassaflöden för perioden

Enligt punkt 10 ska uppgift även lämnas om relevanta jämförelseperioder.

I punkt 11 ges exempel på vad som kan vara sådana betydande händelser och transaktioner som behöver upplysas om för att det ska gå att förstå förändringarna i finansiell ställning och utveckling:

 1. Nedskrivning av varulager till nettoförsäljningsvärdet och återföring härav

 2. Nedskrivning av finansiella tillgångar, materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar eller andra tillgångar och återföring av nedskrivning

 3. Återföring av tidigare avsättning för omstruktureringsutgifter

 4. Förvärv och avyttring av materiella anläggningstillgångar

 5. Åtaganden att förvärva materiella anläggningstillgångar

 6. Uppgörelser vid rättstvister

 7. Rättelse av fel i tidigare perioder

 8. Förändrade verksamhetsmässiga eller ekonomiska förutsättningar som påverkar det verkliga värdet av bolagets finansiella tillgångar och finansiella skulder oavsett om dessa tillgångar eller skulder redovisas till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde

 9. Eventuell underlåtenhet att betala lån eller avtalsbrott gällande ett låneavtal som inte har åtgärdats vid eller före slutet av rapporteringsperioden

 10. Transaktioner med närstående

 11. Överföringar mellan nivåer beträffande den hierarki för verkligt värde som använts för att bedöma det verkliga värdet av finansiella instrument

 12. Ändringar i klassificeringen av finansiella tillgångar till följd av en ändring vad beträffar tillgångarnas syfte eller användning.

 13. Förändrade eventualförpliktelser och eventualtillgångar

 14. Effekten av förändringar i företagets struktur under delårsperioden, såsom rörelseförvärv, förvärv och avyttring av dotterföretag samt långsiktiga investeringar, omstruktureringar och avvecklade verksamheter

Även upplysningar om intäkt och ett resultatmått per segment och en avstämning av segmentsinformation och informationen på koncernnivå ska lämnas, se punkt 12.