Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Delårsredogörelse

K4-regler

Nasdaq gav i januari 2016 ut en vägledning för de företag som upprättar en delårsredogörelse i stället för en kvartalsrapport enligt IAS 34 Delårsrapportering.

Enligt punkt 4 i vägledningen ska det av delårsredogörelsen tydligt framgå att den offentliggjorda informationen utgör en delårsredogörelse upprättad enligt Nasdaqs vägledning. Delårsredogörelsen ska enligt punkt 5 undertecknas av VD.

En delårsredogörelse ska enligt punkt 9 innehålla ett antal beloppsuppgifter som är centrala för förståelsen av utvecklingen av företagets verksamhet, exempelvis:

 • totala intäkter

 • viktiga resultatmått

 • nettoresultatet

 • resultat per aktie

 • tillgångar och skulder

 • eget kapital

 • väsentliga nyckeltal

 • eventuella definitioner för att förstå nyckeltal, resultatmått och indelningar

 • information om kassaflöden för perioden

Enligt punkt 10 ska uppgift även lämnas om relevanta jämförelseperioder.

I punkt 11 ges exempel på vad som kan vara sådana betydande händelser och transaktioner som behöver upplysas om för att det ska gå att förstå förändringarna i finansiell ställning och utveckling:

 1. Nedskrivning av varulager till nettoförsäljningsvärdet och återföring härav

 2. Nedskrivning av finansiella tillgångar, materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar eller andra tillgångar och återföring av nedskrivning

 3. Återföring av tidigare avsättning för omstruktureringsutgifter

 4. Förvärv och avyttring av materiella anläggningstillgångar

 5. Åtaganden att förvärva materiella anläggningstillgångar

 6. Uppgörelser vid rättstvister

 7. Rättelse av fel i tidigare perioder

 8. Förändrade verksamhetsmässiga eller ekonomiska förutsättningar som påverkar det verkliga värdet av bolagets finansiella tillgångar och finansiella skulder oavsett om dessa tillgångar eller skulder redovisas till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde

 9. Eventuell underlåtenhet att betala lån eller avtalsbrott gällande ett låneavtal som inte har åtgärdats vid eller före slutet av rapporteringsperioden

 10. Transaktioner med närstående

 11. Överföringar mellan nivåer beträffande den hierarki för verkligt värde som använts för att bedöma det verkliga värdet av finansiella instrument

 12. Ändringar i klassificeringen av finansiella tillgångar till följd av en ändring vad beträffar tillgångarnas syfte eller användning.

 13. Förändrade eventualförpliktelser och eventualtillgångar

 14. Effekten av förändringar i företagets struktur under delårsperioden, såsom rörelseförvärv, förvärv och avyttring av dotterföretag samt långsiktiga investeringar, omstruktureringar och avvecklade verksamheter

Även upplysningar om intäkt och ett resultatmått per segment och en avstämning av segmentsinformation och informationen på koncernnivå ska lämnas, se punkt 12.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%