Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Deposition vid leasing/hyra

Vid tecknandet av leasing-/hyresavtal får företaget ibland betala en depositionsavgift till uthyraren som ett slags säkerhet. Depositionsavgiften utgör en fordran på det uthyrande företaget och betalas tillbaka vid leasing-/hyresperiodens slut. Beroende på avtalsperiodens längd kan depositionen vara kortfristig eller långfristig, leasing/leasingavtal.

Deposition vid leasing ska inte förväxlas med en första förhöjd leasingavgift, s.k. framtung leasing. Denna särskilda leasingavgift utgör en förskottsbetalning som ska periodiseras över hela leasingperioden.

Löpande bokföring

Vid lämnad långfristig deposition debiteras normalt konto 1383 Lämnade depositioner, långfristiga med det erlagda beloppet. Vid lämnad kortfristig deposition debiteras i stället exempelvis konto 1689 Övriga kortfristiga fordringar. Vid återbetalning av depositionen vid leasing-/hyresperiodens slut krediteras det använda kontot, t.ex. konto 1383 Lämnade depositioner, långfristiga.

Vid mottagen långfristig deposition krediteras normalt konto 2397 Mottagna depositioner, långfristiga. Vid mottagen kortfristig deposition krediteras vanligtvis konto 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga. Alternativt krediteras konto 2899 Övriga kortfristiga skulder. Vid återbetalning debiteras tidigare använt konto.

Bokslut

Mot slutet av en långfristig leasing-/hyresperiod måste hänsyn per balansdagen tas till att lämnad deposition kommer att återbetalas inom det närmaste året. I bokslutet ska depositionsavgiften då betraktas som en kortfristig fordran. Konto 1383 Lämnade depositioner, långfristiga krediteras med depositionsavgiften. I stället debiteras exempelvis konto 1689 Övriga kortfristiga fordringar.

Vid mottagen deposition ska den del som ska betalas tillbaka inom det närmaste året i bokslutet betraktas som en kortfristig skuld. Konto 2397 Mottagna depositioner, långfristiga debiteras med depositionsbeloppet och krediteras i stället konto 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga. Återbetalningen bokförs på detta konto.

K1-regler

I det förenklade årsbokslutet görs inte någon uppdelning av en fordran i en långfristig och en kortfristig del. Detsamma gäller för skulder.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...