Innehåll

Donationskapital är normalt kapitalbelopp som tillförts en ideell organisation eller en stiftelse av externa donatorer. Det som skiljer donationskapitalet från ändamålsbestämda medel är att när gåvan är i form av ett donationskapital så har givaren angett att endast avkastningen på kapitalbeloppet och inte själva kapitalbeloppet ska användas till ändamålet. Vid donationstillfället redovisas därför kapitalbeloppet som en ökning av eget kapital och redovisas där som en egen delpost. Det kan vara lämpligt att ange vad organisationens donationskapital ska användas till.

Avkastningen på donationskapitalet ingår i posten Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar om medlen placerats i anläggningstillgångar och särredovisas i not om beloppet är väsentligt.