Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Donerade tillgångar

 

Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till ideella organisationer värderas normalt till verkligt värde vid gåvotillfället. Gåvan bokas som en omsättningstillgång om tillgången ska avyttras snarast möjligt. Om syftet är att behålla tillgången redovisas den som materiell eller finansiell anläggningstillgång. Intäkten redovisas i posten Gåvor enligt såväl K3 som K2.

Löpande bokföring

Om värdet på de tillgångar som donerats är svårbestämbart men kan antas vara lågt behöver inte gåvan bokföras vid gåvotillfället (vilket är den tidpunkt när affärshändelsen inträffar) vilket framgår av 5 kap. 1 § BFL. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.14 är det fråga om begagnade kläder, möbler och liknande som mottagaren avser att sälja vidare, skänka bort eller utrangera.

Om tillgångarna fortfarande finns kvar i företaget på balansdagen ska de enligt BFNAR 2013:2 kommentaren till punkt 2.14 redovisas enligt K3 eller K2.

K3-regler

Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång som förvärvats genom testamente eller gåva ska enligt punkt 17.9 vara tillgångens verkliga värde. I juridisk person får anskaffningsvärdet enligt punkt 17.25 bestämmas till skattemässigt värde.

Enligt punkt 36.11 och punkt 37.14 får en stiftelse/ ideell förening som inte löpande bokfört gåvorna (enligt 5 kap. 1 § BFL) uppskatta det verkliga värdet på de erhållna gåvorna utifrån en sammanvägd bedömning av det verkliga värdet på de erhållna gåvorna.

Alla gåvor som inte bokförts löpande under räkenskapsåret och som fortfarande finns kvar på balansdagen ska värderas och intäktsredovisas i bokslutet, se punkterna 36.11-12 och 37.14-15. Detta är en lättnadsregel från huvudregeln som innebär att en gåva intäktsredovisas när den erhålls.

K2-regler

En tillgång som erhålls genom testamente eller gåva redovisas som tillgång när tillgången har erhållits, se punkt 9.3.

Enligt punkt 9.11 är anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång som förvärvats genom testamente eller gåva som huvudregel tillgångens marknadsvärde. Ett vanligt exempel är börskurs över aktier. Vid en gåva av fastighet är det alltid tillåtet att fastställa marknadsvärdet som taxeringsvärdet multiplicerat med 1,33 (eftersom taxe-ringsvärdet ska utgöra 75 % av en fastighets marknadsvärde).

Om marknadsvärdet inte går att fastställas används återanskaffningsvärdet, dvs. vad det hade kostat att köpa tillgången vid gåvotillfället.

Marknadsvärdet är således huvudregeln enligt K2 men det är enligt punkt 9.11 alltid tillåtet att använda det skattemässiga värdet.

Anskaffningsvärdet för en omsättningstillgång som förvärvats genom testamente eller gåva är som huvudregel tillgångens nettoförsäljningsvärde. Om gåvan utgörs av likvida medel så utgör gåvan det nominella beloppet. Det är dock alltid tillåtet att använda det skattemässiga värdet.

För stiftelser och ideella föreningar finns dessutom en särregel som innebär att anskaffningsvärdet för en donerad tillgång som klassificerats som omsättningstillgång och som inte utgörs av likvida medel får bestämmas till försäkringsvärdet om stiftelsen/föreningen har som avsikt att skänka bort tillgången. Om tillgången inte har något försäkringsvärdet eller om stiftelsen/föreningen har som avsikt att kassera tillgången ska inget värde redovisas.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

De bestämmelser som återfinns i K2 kapitel 9 (se ovan) återfinns i K ÅB i kapitel 8.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%