Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Eget kapital i ekonomisk förening

Det krävs inget särskilt minimibelopp för att starta en ekonomisk förening, det av medlemmarna inbetalade insatskapitalet motsvarar aktiekapitalet i aktiebolag, inbetalda insatser i ekonomisk förening.

Enligt 3 kap. 10 b § ÅRL ska eget kapital i en ekonomisk förening delas upp enligt följande:

Bundet eget kapital: Inbetalda insatser, insatser tillgodoförda genom insatsemission, upplåtelseavgifter (brf), uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig.

Fritt eget kapital/ansamlad förlust: Fria fonder, var för sig, balanserad vinst/förlust samt vinst/förlust för räkenskapsåret.

Löpande bokföring

Konton för kontering av transaktioner inom eget kapital återfinns i kontogrupperna 2080 Bundet eget kapital och 2090 Fritt eget kapital.

K3-regler

Enligt punkt 4.10 ska en ekonomisk förening som är moderföretag redovisa eget kapital i koncernbalansräkningen i åtminstone följande poster:

  1. Inbetalda insatser och emissionsinsatser.

  2. Annat bundet eget kapital.

  3. Fritt eget kapital inklusive årets resultat.

I 7 kap. 8 § ÅRL finns undantag från att dela in eget kapital i bundet och fritt eget kapital i koncernredovisningen för aktiebolag och ekonomiska föreningar.

K2-regler

Enligt punkt 4.16 ska eget kapital i en ekonomisk förening bestå av följande poster:

Rubrik/underrubrik/post/summeringsrad

Här redovisas

Bundet eget kapital

 

Medlemsinsatser

insatser, insatsemission, överinsatser, upplåtelseinsatser och upplåtelseavgifter

Förlagsinsatser

 

Uppskrivningsfond

 

Reservfond

 

Fond för yttre underhåll

medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll enligt 9 kap. 5 § BRL i bostadsrättsföreningar

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

 

Balanserat resultat

det sammanlagda beloppet av tidigare år balanserade vinster och förluster

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Summa fritt eget kapital

 

Summa eget kapital

 

Upplysningar

Upplysningar om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning ska specificeras i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning, se 6 kap. 2 § ÅRL. Specifikationen i egen räkning framgår av K3 kapitel 6 Förändring i eget kapital och är inte tillåten enligt K2.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...