Innehåll

Det krävs inget särskilt minimibelopp för att starta en ekonomisk förening, det av medlemmarna inbetalade insatskapitalet motsvarar aktiekapitalet i aktiebolag, inbetalda insatser i ekonomisk förening.

Enligt 3 kap. 10 b § ÅRL ska eget kapital i en ekonomisk förening delas upp enligt följande:

Bundet eget kapital: Inbetalda insatser, insatser tillgodoförda genom insatsemission, upplåtelseavgifter (brf), uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig.

Fritt eget kapital/ansamlad förlust: Fria fonder, var för sig, balanserad vinst/förlust samt vinst/förlust för räkenskapsåret.

Förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning ska specificeras i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning, se 6 kap. 2 § ÅRL. Specifikationen i egen räkning framgår av K3 kapitel 6 Förändring i eget kapital och är inte tillåten enligt K2.

I förvaltningsberättelsen ska det i en ekonomisk förening lämnas förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust, se 6 kap. 2 § ÅRL.

Löpande bokföring

Konton för kontering av transaktioner inom eget kapital återfinns i kontogrupperna 2080 Bundet eget kapital och 2090 Fritt eget kapital.

K3-regler

Enligt punkt 4.10 ska en ekonomisk förening som är moderföretag redovisa eget kapital i koncernbalansräkningen i åtminstone följande poster:

  1. Inbetalda insatser och emissionsinsatser.

  2. Övrigt tillskjutet kapital.

  3. Fritt eget kapital inklusive årets resultat.

I 7 kap. 8 § ÅRL finns undantag från att dela in eget kapital i bundet och fritt eget kapital i koncernredovisningen för aktiebolag och ekonomiska föreningar.

K2-regler

Enligt punkt 4.16 ska eget kapital i en ekonomisk förening bestå av följande poster:

Rubrik/underrubrik/post/summeringsrad

Här redovisas

Bundet eget kapital

 

Medlemsinsatser

insatser, insatsemission, överinsatser, upplåtelseinsatser och upplåtelseavgifter

Förlagsinsatser

 

Uppskrivningsfond

 

Reservfond

 

Fond för yttre underhåll

medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll enligt 9 kap. 5 § BRL i bostadsrättsföreningar

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

 

Balanserat resultat

det sammanlagda beloppet av tidigare år balanserade vinster och förluster

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Summa fritt eget kapital

 

Summa eget kapital