Innehåll

Eget kapital i en ideell förening består normalt enbart av balanserade vinstmedel. I insamlingsorganisationer återfinns ofta ändamålsbestämda medel. Enligt K3 kapitel 37 ska även förändring av ändamålsbestämda medel under året specificeras (eftersom det är en egen fond).

I K2 får inte ändamålsbestämda medel redovisas som en egen post inom eget kapital men kan i not upplysa om det ackumulerade värdet.

I eget kapital kan även posten donationskapital återfinnas. Det är en vanlig benämning på ett belopp som donerats till föreningen men där bara avkastningen på kapitalet får användas för föreningens ändamål. Själva kapitalbeloppet ska antingen vara intäkt eller ökas med inflation (eller liknande).

Löpande bokföring

Konton för kontering av transaktioner inom eget kapital återfinns i kontogrupperna 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund samt 2070 Ändamålsbestämda medel.

K3-regler

Enligt punkt 37.3 ska ändamålsbestämda medel redovisas som en egen post i eget kapital.

En ideell förening ska enligt punkt 37.4A i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital i jämförelse med föregående års balansräkning i enlighet med punkt 6.3.

K2-regler

Enligt punkt 4.31 ska eget kapital i en ideell förening ställas upp på följande sätt:

Post

Här redovisas

Eget kapital vid räkenskapsårets början

 

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

 

Ändamålsbestämda medel får inte redovisas som en egen post utan kan särredovisas i not.

K-årsbokslut I K ÅB punkt 4.6 ska eget kapital redovisas i följande poster:

Post

Här redovisas

Eget kapital vid räkenskapsårets början

 

Insättningar eller uttag under året

summan av årets insättningar och uttag

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

 

K1-regler

Eget kapital utgörs av skillnaden mellan föreningens tillgångar och summan av föreningens skulder och obeskattade reserver, se punkt 6.66. Reserverade medel för specifika ändamål (benämns ofta ändamålsbestämda medel) är en del av eget kapital enligt punkt 6.67 varför reservering av medel inte ska påverka resultaträkningen.