Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Eget kapital i stiftelse

En stiftelse bildas enligt 1 kap. 2 § SL genom att egendom tillförs stiftelsen. Värdet på denna egendom torde normalt bara stiftelsekapitalet i eget kapital.

I insamlingsstiftelser återfinns ofta ändamålsbestämda medel. Enligt K3 kap. 36 ska även förändring av ändamålsbestämda medel under året specificeras (eftersom det är en egen fond).

I K2 får inte ändamålsbestämda medel redovisas som en egen post inom eget kapital men kan i not upplysa om det ackumulerade värdet.

I eget kapital kan även posten donationskapital återfinnas. Det är en vanlig benämning på ett belopp som donerats till föreningen men där bara avkastningen på kapitalet får användas för stiftelsens ändamål. Själva kapitalbeloppet ska antingen vara intäkt eller ökas med inflation (eller liknande).

Löpande bokföring

BAS 2022 innehåller följande konton för eget kapital i stiftelser:

2060 Eget kapital

2061 Stiftelsekapital

2065 Förändring i fond för verkligt värde

2066 Värdesäkringsfond

2067 Balanserad vinst eller förlust

2068 Vinst eller förlust från föregående år

2069 Årets resultat

2070 Ändamålsbestämda medel

2071 Ändamål 1

2072 Ändamål 2

K3-regler

Ändamålsbestämda medel ska enligt punkt 36.3 redovisas i egen post i eget kapital.

En stiftelse ska enligt punkt 36.3A i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital i jämförelse med föregående års balansräkning i enlighet med punkt 6.3. I juridisk person ska enligt punkt 36.36 en sådan specifikation av förändringar i eget kapital även visa följande uppgifter:

  1. Under räkenskapsåret erhållna gåvor som inte får förbrukas för stiftelseändamålet.

  2. I förekommande fall omföringar av realisationsresultat till bundet eget kapital.

  3. Kapitalisering.

  4. Beslutade bidrag.

Beloppen ska, i förekommande fall, delas upp på bundet respektive fritt eget kapital.

I juridisk person ska en stiftelse enligt punkt 36.34, om det följer av stiftelseförordnandet eller andra villkor, dela in eget kapital i bundet respektive fritt eget kapital. Som bundet eget kapital ska redovisas sådant kapital som inte får förbrukas för stiftelseändamålet.

En avkastningsstiftelse ska enligt punkt 36.35 i juridisk person redovisa lämnade bidrag mot fritt eget kapital.

K2-regler

En stiftelse ska enligt punkt 15.20, om det följer av stiftelseförordnandet eller andra villkor, dela in eget kapital i bundet respektive fritt eget kapital. Som bundet eget kapital ska redovisas sådant kapital som inte får förbrukas för stiftelseändamålet.

Inbetalda medel i pensions- personal- och vinstandelsstiftelser får enligt punkt 6.37 inte redovisas som intäkt. Sådana inbetalda medel ska enligt punkt 15.21 redovisas direkt mot eget kapital när medlen betalas in.

En erhållen gåva i en avkastningsstiftelse som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål ska enligt punkt 6.38 inte redovisas som intäkt. En sådan gåva ska enligt punkt 15.22 redovisas direkt mot bundet eget kapital när gåvan erhålls.

Ett lämnat bidrag som enligt punkt 7.19 inte får redovisas som kostnad ska enligt punkt 15.23 redovisas direkt mot fritt eget kapital när beslut om bidraget har fattats. En bindande utfästelse som gjorts beroende av att bidraget ska lämnas ur framtida avkastning eller villkorats på annat sätt, ska redovisas mot fritt eget kapital i takt med att villkoret uppfylls.

Enligt punkt 4.24 ska eget kapital i en stiftelse som inte ska dela upp eget kapital i bundet och fritt eget kapital ställas upp på följande sätt:

Post

Här redovisas

Eget kapital vid räkenskapsårets början

 

Inbetalda medel

summan av inbetalda medel i pensions-, personal- och vinstandelsstiftelser

Lämnade och återförda bidrag

summan av årets

lämnade och återförda gottgörelser och bidrag i en personalstiftelse,

lämnad gottgörelse i en pensionsstiftelse, och

utbetalda vinstandelar i en vinstandelsstiftelse

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

 

Enligt punkt 4.25 ska eget kapital i en stiftelse som ska dela upp eget kapital i bundet och fritt eget kapital ställas upp på följande sätt:

Post

Här redovisas

Bundet eget kapital

sådant kapital som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

 

Förändring av bundet eget kapital

 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

 

Fritt eget kapital

 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

 

Inbetalda medel

summan av inbetalda medel i pensions-, personal- och vinstandelsstiftelser

Överfört till och från bundet eget kapital

 

Lämnade och återförda bidrag

summan av årets

lämnade och återförda anslag i en avkastningsstiftelse

lämnade och återförda gottgörelser och bidrag i en personalstiftelse,

lämnad gottgörelse i en pensionsstiftelse, och

utbetalda vinstandelar i en vinstandelsstiftelse

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

 

Summa eget kapital

 

K-årsbokslut Beroende på om stiftelsen har bundet eget kapital eller inte gäller samma uppställning som enligt K2 ovan, se punkterna 4.19 och 4.20.