Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Eventualförpliktelse

 

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen (och som därmed ska upplysas om i not). Definitionerna av begreppet skiljer sig åt mellan K3 och K2 varför båda beskrivningarna återfinns nedan.

K3-regler

En eventualförpliktelse är enligt punkt 21.14

 1. en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller

 2. en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet även om sannolikheten för en reglering är ytterst liten.

Upplysningar

Upplysningarna om eventualförpliktelser enligt 5 kap. 15 § ÅRL ska enligt punkt 21.16A avse en uppskattning av förpliktelsernas finansiella effekt värderade enligt principerna i punkterna 21.9-21.13. Är det praktiskt ogenomförbart att lämna upplysningar enligt första stycket, ska detta förhållande anges.

Ett större företag som på balansdagen har förpliktelser enligt 5 kap. 15 § ÅRL, ska enligt punkt 21.17 för varje slag av eventualförpliktelse, lämna en kortfattad beskrivning av förpliktelsens karaktär, om inte sannolikheten för en reglering är ytterst liten. Följande upplysningar ska lämnas för varje slag av eventualförpliktelse om det inte är praktiskt ogenomförbart:

 1. Beloppet enligt punkten 21.16A.

 2. En indikation om osäkerheterna beträffande beloppet eller tidpunkten för dessa utflöden.

 3. Möjligheten att eventuell gottgörelse erhålls.

Är det praktiskt ogenomförbart att lämna en eller flera upplysningar a)-c), ska detta förhållande anges.

Enligt punkt 21.17 A ska upplysning alltid lämnas om företaget tecknat ett borgensåtagande eller liknande eller är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag även om sannolikheten för reglering är ytterst liten.

K2-regler

En eventualförpliktelse är enligt punkt 18.15 ett möjligt åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler för vilket

 1. ett utflöde av resurser förväntas endast om en eller flera andra händelser också inträffar,

 2. det är osäkert om dessa framtida händelser kommer att inträffa, och

 3. det ligger utanför företagets kontroll om händelserna kommer att inträffa.

I punkten 18.15 anges också att en eventualförpliktelse är ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler som inte har redovisats som skuld eller avsättning på grund av att

 1. det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, eller

 2. en tillförlitlig uppskattning av beloppet inte kan göras.

Åtaganden som träffas av punkten 18.15 kan vara såväl legala som informella.

Upplysningar

Enligt punkt 18.16 ska upplysning alltid lämnas om borgensåtaganden och liknande samt om företaget är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag. Det belopp som ska ingå i upplysningen är enligt punkt 18.17

 1. för eventualförpliktelser till följd av avtal eller offentligrättsliga regler (enligt punkt 18.15), den bästa uppskattningen av åtagandet,

 2. för eventualförpliktelser till följd av borgensåtagande eller liknande (enligt punkt 18.16 a), värdet av åtagandet, och

 3. för eventualförpliktelser till följd av att företaget är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag (enligt punkt 18.16 b), summan av det andra företagets skulder och avsättningar på balansdagen.

Eventualförpliktelser får inte nuvärdeberäknas, se punkt 18.18.

Om företaget har en eventualförpliktelse som inte kan bestämmas till belopp ska upplysning enligt punkt 18.19 lämnas om att det finns en eventualförpliktelse.

K-årsbokslut Enligt punkt 17.11 är:

En eventualförpliktelse ett möjligt åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler för vilket:

 1. ett utflöde av resurser förväntas endast om en eller flera andra händelser också inträffar,

 2. det är osäkert om dessa framtida händelser kommer att inträffa, och

 3. det ligger utanför företagets kontroll om händelserna kommer att inträffa.

En eventualförpliktelse är också ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler som inte har redovisats som skuld eller avsättning på grund av att

 1. det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, eller

 2. en tillförlitlig uppskattning av beloppet inte kan göras.

En eventualförpliktelse är även ett informellt åtagande som uppfyller villkoren som beskrivs ovan.

Upplysningar

Enligt punkt 17.12 ska en upplysning enligt 6 kap. 5 § andra stycket 5 BFL alltid lämnas om företaget

 1. har tecknat ett borgensåtagande eller liknande, eller

 2. är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag.

K4-regler

Definitionen av eventualförpliktelse återfinns i IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar punkt 10 och överensstämmer med den i K3 enligt ovan. I IAS 37 punkt 86-88 och 91 återfinns de upplysningskrav som ska lämnas avseende eventualtillförpliktelser.

Upplysningar

Om ett företag, oavsett storlek har eventualförpliktelser ska summan av dessa enligt 5 kap. 15 § ÅRL anges i not till årsredovisningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%