Innehåll

Bokslut

Exceptionella poster enligt ÅRL avser både intäkter och kostnader som är exceptionella till sin storlek eller förekomst. Enligt 5 kap. 19 § ÅRL ska ett företag lämna upplysning om exceptionella intäkter och kostnader avseende arten och storleken av dessa poster. I resultaträkningen ska dessa noter hänvisa till redovisas under respektive post de härrör från.

Enligt författningskommentaren ska uppgift lämnas om varje intäkt eller kostnad. Det räcker alltså inte att lämna uppgifter på aggregerad nivå. Det är inte heller tillräckligt att lämna upplysning genom särredovisning i resultaträkningen utan upplysningarna ska lämnas i en not.

Upplysning ska lämnas av alla företag som upprättar sin årsredovisning enligt ÅRL, dvs. K3, K2 samt RFR 2.

K3-regler

Exceptionella intäkter och kostnader är sådana intäkter och kostnader som på grund av sin storlek eller förekomst avviker markant från vad som normalt förekommer i företaget. De är ofta av engångskaraktär. Det är ovanligt att intäkter eller kostnader är exceptionella endast på grund av sin storlek. Upplysningar ska lämnas om enskilda intäkter och kostnader och får inte lämnas på aggregerad nivå.

Exempel på när upplysningar kan behöva lämnas är vid:

  • stora nedskrivningar av anläggningstillgångar eller återföring av tidigare nedskrivningar,

  • omstruktureringar av ett företags verksamhet eller avveckling av en verksamhet, eller

  • en uppgörelse i en rättstvist.

Ovanstående förklaring finns i kommentaren till 5 kap. 19 § ÅRL i kapitel 8.

K2-regler

Exceptionella intäkter och kostnader är sådana intäkter och kostnader som på grund av sin storlek eller förekomst avviker markant från vad som normalt förekommer i företaget. De är ofta av engångskaraktär. Det är ovanligt att intäkter eller kostnader är exceptionella endast på grund av sin storlek. Ofta är de exceptionella både på grund av sin storlek och av sin förekomst.

Intäkter och kostnader som är exceptionella i fråga om förekomst kan t.ex. vara intäkter och kostnader som uppkommer vid nedskrivning, omstrukturering eller en uppgörelse i en rättstvist.

Upplysningar ska lämnas om arten och storleken av varje typ av intäkt eller kostnad. Ett företag som skrivit ned två olika anläggningstillgångar lämnar upplysning om att det har gjort nedskrivningar på anläggningstillgångar och anger det totala beloppet på nedskrivningarna. Ett företag som både gjort nedskrivningar och haft kostnader till följd av en rättstvist lämnar upplysningar om arten och storleken av nedskrivningarna respektive rättstvisten.

Ovanstående förklaring finns i kommentaren till 5 kap. 19 § ÅRL i kapitel 18.