Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Faktura, inköp

Vid inköp av varor och tjänster får företaget normalt en faktura (räkning). Om inköpet har gjorts på kredit har företaget en leverantörsskuld till fakturan är betald. Angående moms på förskott eller à conto, förskott till leverantörer. Vilka uppgifter som en faktura måste innehålla för att köparen ska ha rätt att dra av ingående moms, se faktura, innehåll. Fakturor ska enligt 7 kap. 1 § BFL arkiveras i den form som de erhålls i. En faktura som erhålls på papper ska därmed arkiveras i pappersform, medan en faktura som erhålls elektroniskt som huvudregel ska arkiveras elektroniskt.

Oavsett om faktura erhållits på papper eller elektroniskt får informationen enligt 7 kap. 6 § BFL överföras till annan informationsbärare om det görs på ett betryggande sätt. Vanligt är att fakturor på papper skannas in. Den skannade fakturan övertar rollen som räkenskapsinformation och arkiveras i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Originalfakturan får förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Löpande bokföring

När fakturan erhållits från säljaren/leverantören debiteras det konto fakturan avser i kontoklasserna 4-6. Hela fakturabeloppet krediteras konto 2440 Leverantörsskulder. Momsen debiteras ett konto för ingående moms, huvudkonto 2640. När företaget betalar leverantören debiteras konto 2440 och det likvidkonto som pengarna tas ifrån krediteras.

Om avrundning sker till hela krontal, öres- och kronutjämning.

Vid bokföring av kreditfakturor, kreditfaktura vid inköp. Vid inköp av varor och tjänster från utlandet, faktura i utländsk valuta.

Bokslut

I bokslutet ska samtliga per balansdagen obetalda fakturor vara bokförda, även i företag som använder kontantmetoden, se 5 kap. 2 § BFL. En förteckning över obetalda leverantörsfakturor ska enligt 6 kap. 8 § BFL upprättas per balansdagen.

Faktura avseende per balansdagen levererade/utförda varor eller tjänster ska som huvudregel ingå i bokslutet. Men inkommer fakturan till företaget innan den s.k. brytdagen, oftast 2-3 veckor in på det nya räkenskapsåret, får den medtas direkt. Därefter kan ofakturerad leverantörsskuld som tillhör räkenskapsåret men som erhålls och redovisas i leverantörsreskontran först efter balansdagen i bokslutet behandlas som interimsskuld. Det konto fakturan kommer att avse, t.ex. konto 4010 Inköp av varor och material inom Sverige debiteras och konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter krediteras.

Vanligtvis konteras dock dessa ofakturerade leverantörsskulder på konto 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder, eftersom faktura har erhållits och bör därmed klassificeras som leverantörsskuld. Samtidigt debiteras det inköpskonto fakturan kommer att avse samt, ett särskilt momskonto, konto 2648 Vilande ingående moms.

Se uppslagsordet Faktura i Rätt Moms.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...