I samband med att företaget tar ett lån - inteckningslån eller reverslån - krävs normalt någon form av säkerhet för lånet. Vid lämnad säkerhet i form av fastighetsinteckningar ställs företagets fastighet som säkerhet genom att ett pantbrev registreras hos tingsrätten. När pantbrevet registrerats kallas det inteckning. Pantbrevet överlämnas till långivaren/kreditinstitutet. Om företaget inte kan betala skulden, kan långivaren kräva att fastigheten säljs för att på så sätt få tillbaka sin utestående fordran. Det är möjligt att ta ut flera pantbrev i samma fastighet. För att få reda på hur många inteckningar som belastar företagets fastighet kan man begära ett gravationsbevis hos tingsrätten.

För varje fastighet eller samfällighet utfärdas ett fastighetsbevis som innehåller uppgifter om registerbeteckning, ursprung, avregistrering, belägenhetsadress, omfång, läge, areal, fristående fiske, andel i samfällighet och/eller gemensamhetsanläggning, fastighetsbildningsåtgärder, avskild mark, rättigheter, planer och bestämmelser, vissa taxeringsuppgifter samt uppgifter om lagfart, tomträttsupplåtelse, tomträttsinnehav och inteckningar.

Mer information om aktuella avgifter, lagfartsskatt och stämpelskatt i samband med fastighetsinteckningar kan hämtas på Lantmäteriets webbplatswww.lantmateriet.se. Expeditionsavgifter och stämpelskatt i samband med fastighetsinteckningar bokförs på samma sätt som övriga liknande avgifter för finansiella tjänster.

Uttagna pantsatta fastighetsinteckningar ska redogöras för i noten om ställda säkerheter till årsredovisningen. Detta gäller oavsett om företaget redovisar enligt K3, K2 eller RFR 2.

Upplysningar

Mindre företag ska enligt 5 kap. 14 § ÅRL lämna upplysning om säkerheternas omfattning, art och form. Större företag ska även enligt 5 kap. 46 § ÅRL ange vilka poster i balansräkningen som säkerheterna avser.

Säkerheter till förmån för andra företag ska anges särskilt enligt 5 kap. 16 § ÅRL.

K1-regler

Enligt K1 behöver inte uppgifter om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser lämnas i det förenklade årsbokslutet.