Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Fastighetskostnader - egen fastighet

Företagets utgifter avseende fastighetskostnader redovisas på samma sätt oberoende av om utgifterna gäller företagets egen fastighet eller hyrd fastighet, fastighetskostnader - hyrd fastighet. Om en fastighetsägare utför tjänster på egen fastighet ska i vissa fall uttagsbeskattning ske.

Löpande bokföring

De löpande utgifterna avseende företagets egen fastighet debiteras lämpligt konto i kontogrupp 51 Fastighetskostnader eller ett konto i kontoklass 4 om fastighetskostnaderna utgör en direkt kostnad (exempelvis i ett fastighetsförvaltande företag).

Bokslut

För fastighetskostnader som betalas i förskott redovisas normalt den del som avser perioden efter balansdagen som en interimsfordran. Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras tidigare använt konto och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

K1-regler

I det förenklade årsbokslutet behöver förskott bara periodiseras om de uppgår till mer än 5 000 kr, i så fall kan man använda konto 1700.

För fastighetskostnader som betalas i efterskott redovisas den del som avser perioden före balansdagen normalt som en interimsskuld. De upplupna kostnaderna debiteras lämpligt utgiftskonto och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...