Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Fastighetslån

Enligt allmänt språkbruk är detta ett lån som säkerställts genom en fastighetsinteckning. Fastighetslån redovisas normalt i posten Skulder till kreditinstitut.

Löpande bokföring

Den långfristiga delen av ett inteckningslån kan bokföras på konto 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut. Kortfristig del bokförs normalt på konto 2840 Kortfristiga låneskulder.

Se även

Låneskulder