Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Finansiell anläggningstillgång, nedskrivning

Löpande bokföring

Nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång redovisas normalt på följande huvudkonton enligt BAS:

8070 Nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar hos koncernföretag

8170 Nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8270 Nedskrivning av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag

Återföring av nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång redovisas normalt på följande huvudkonton enligt BAS:

8080 Återföring av nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar hos koncernföretag

8180 Återföring av nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8280 Återföring av nedskrivning av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag

Bokslut

Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 4 kap. 3 och 4 §§ ÅRL första stycket, ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. Enligt samma paragraf får en finansiell anläggningstillgång skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående, dvs. en slags värdering enligt lägsta värdets princip.

En nedskrivning ska enligt 4 kap. 5 § ÅRL återföras, om det inte längre finns skäl för den. Nedskrivningar och återföringar ska redovisas i resultaträkningen.

K3-regler

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar ingår i kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet. Enligt punkt 11.25 ska ett företag per varje balansdag bedöma om det finns en indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar har minskat i värde. Finns en sådan indikation ska företaget göra en bedömning av nedskrivningsbehovet. I kommentaren till punkt 11.25 finns ett antal exempel på faktorer som indikerar ett nedskrivningsbehov.

Nedskrivningsbehovet ska enligt punkt 11.26 bedömas individuellt för följande finansiella anläggningstillgångar:

  1. aktier och andelar samt derivatinstrument som avser aktier och andelar,

  2. varje enskild finansiell anläggningstillgång som är väsentlig.

Vid tillämpning av punkt 11.26 får en värdepappersportfölj utgöra en post om företaget har utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumenten i värdepappersportföljen klart kan identifieras.

Beräkning av nedskrivningen görs enligt punkterna 11.27-28.

Företaget ska enligt punkt 11.29 per varje balansdag bedöma om en tidigare nedskrivning av en finansiell tillgång, helt eller delvis, inte längre är motiverad. En tidigare nedskrivning ska återföras endast om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

K2-regler

Varje tillgång nedskrivningsprövas som huvudregel för sig. Om företaget har en värdepappersportfölj ska värdepappersportföljens totala verkliga värde (exempelvis noterad kurs) jämföras med portföljens totala redovisa värde. Detta förtydligar BFN i kommentaren till 4 kap. 5 § ÅRL.

Vid en nedskrivningsprövning ska enligt punkt 11.17 det redovisade värdet på en finansiell anläggningstillgång med noterad kurs jämföras med balansdagens senast noterade betalkurs. Saknas noterad kurs ska det redovisade värdet enligt punkt 11.18 jämföras med ett värde beräknat enligt de metoder som används på marknaden, exempelvis ett värdebesked, för att värdera respektive typ av tillgång.

Redovisat värde på en kapitalförsäkring som är en finansiell anläggningstillgång (se punkt 11.3) ska jämföras med försäkringens återköpsvärde på balansdagen, se punkt 11.19.

Om värdet på en finansiell anläggningstillgång är noll kronor på balansdagen ska tillgången enligt punkt 11.20 alltid skrivas ned till noll kronor. Överstiger värdet noll kronor behöver nedskrivning inte göras om tillgångens värde understiger det redovisade värdet med mindre än det lägsta av 25 000 kr och 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång. Nedskrivning ska dock alltid göras om det sammanlagda värdet på företagets finansiella anläggningstillgångar på balansdagen understiger deras sammanlagda redovisade värde med mer än det lägsta av 25 000 kr och 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång.

En finansiell anläggningstillgång ska skrivas ned till nettoförsäljningsvärdet om avtal om avyttring finns på balansdagen och avyttringen kommer att ge upphov till en realisationsförlust, se punkt 11.21.

En finansiell anläggningstillgång med ett garanterat inlösenvärde, som företaget avser att behålla till förfall, behöver endast skrivas ned om det redovisade värdet minskat med eventuell kvarvarande överkurs (se punkt 11.16 och finansiell anläggningstillgång, värdering löpande) överstiger det garanterade värdet, se punkt 11.22.

En nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång ska återföras till den del värdet på tillgången har ökat jämfört med värdet vid nedskrivningen. Värdet ska beräknas på samma sätt som vid nedskrivningen. Se punkt 11.23.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Varje tillgång nedskrivningsprövas som huvudregel för sig. Om företaget har en värdepappersportfölj ska värdepappersportföljens totala verkliga värde (exempelvis noterad kurs) jämföras med portföljens totala redovisa värde. Detta förtydligar BFN i kommentaren till 4 kap. 5 § ÅRL.

Vid en nedskrivningsprövning ska enligt punkt 10.16 det redovisade värdet på en finansiell anläggningstillgång med noterad kurs jämföras med balansdagens senast noterade betalkurs. Saknas noterad kurs ska det redovisade värdet enligt punkt 10.17 jämföras med ett värde beräknat enligt de metoder som används på marknaden, exempelvis ett värdebesked, för att värdera respektive typ av tillgång.

Redovisat värde på en kapitalförsäkring som är en finansiell anläggningstillgång (se punkt 10.3) ska jämföras med försäkringens återköpsvärde på balansdagen, se punkt 10.18.

Om värdet på en finansiell anläggningstillgång är noll kronor på balansdagen ska tillgången enligt punk1 10.19 alltid skrivas ned till noll kronor. Överstiger värdet noll kronor behöver nedskrivning inte göras om tillgångens värde understiger det redovisade värdet med mindre än det lägsta av 25 000 kr och 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång. Nedskrivning ska dock alltid göras om det sammanlagda värdet på företagets finansiella anläggningstillgångar på balansdagen understiger deras sammanlagda redovisade värde med mer än det lägsta av 25 000 kr och 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång. För enskild näringsverksamhet och handelsbolag ska dock enbart beloppsgränsen 25 000 kr tillämpas, se punkterna 10.23-24.

En finansiell anläggningstillgång ska skrivas ned till nettoförsäljningsvärdet om avtal om avyttring finns på balansdagen och avyttringen kommer att ge upphov till en realisationsförlust, se punkt 10.20.

En finansiell anläggningstillgång med ett garanterat inlösenvärde, som företaget avser att behålla till förfall, behöver endast skrivas ned om det redovisade värdet minskat med eventuell kvarvarande överkurs (se punkt 10.15 och finansiell anläggningstillgång, värdering löpande) överstiger det garanterade värdet, se punkt 10.21.

En nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång ska återföras till den del värdet på tillgången har ökat jämfört med värdet vid nedskrivningen. Värdet ska beräknas på samma sätt som vid nedskrivningen. Se punkt 10.22.

Upplysningar

Enligt 5 kap. 8 § ÅRL ska samtliga företag i not ange årets nedskrivning. Större företag ska dessutom enligt 5 kap. 25 § ÅRL ange ackumulerade nedskrivning. Om nedskrivning gjorts av en finansiell anläggningstillgång trots att värdenedgången inte kan antas vara bestående ska detta anges särskilt av alla större företag.

Se även uppslagsordet Nedskrivning i Rätt Skatt.