Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Finansiell anläggningstillgång, upplysningar

Samtliga företag ska enligt 5 kap. 8 § ÅRL för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar lämnas om

 1. tillgångarnas anskaffningsvärde,

 2. tillkommande och avgående tillgångar,

 3. överföringar,

 4. årets avskrivningar enligt 4 kap. 4 § (ej tillämpligt här),

 5. årets nedskrivningar med särskild uppgift om nedskrivningar som gjorts utan att värdenedgången är bestående, samt

 6. årets uppskrivningar, med särskild upplysning om uppskrivningsbeloppets användning och hur mycket av det som kvarstår oavskrivet.

Större företag ska också enligt 5 kap. 25 § ÅRL för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 lämna upplysningar om

 1. ackumulerade avskrivningar enligt 4 kap. 4 § (ej tillämpligt här),

 2. ackumulerade nedskrivningar, med särskild upplysning om nedskrivning som gjorts utan att värdenedgången är bestående,

 3. ackumulerade uppskrivningar, och

 4. korrigeringar av tidigare års avskrivningar enligt 4 kap. 4 §, nedskrivningar och uppskrivningar.

Observera att upplysningarna enligt 5 kap. 8 och 25 §§ ÅRL inte finns beskrivna i K3 kapitel 11 men gäller även finansiella anläggningstillgångar.

Ett större företag ska enligt 5 kap. 27 § ÅRL för varje slag av derivatinstrument som inte löpande värderas till verkligt värde lämna upplysning om

 • det värde som instrumenten skulle ha värderats till om värdering hade skett till verkligt värde,

 • omfattning av instrumenten, och

 • typ av instrument.

Ett större företag som innehar finansiella anläggningstillgångar som enligt ÅRL får värderas till verkligt värde och där det redovisade värdet är högre än det verkliga värdet ska enligt 5 kap. 27 § ÅRL lämna följande upplysningar:

 • redovisat värde,

 • verkligt värde,

 • skälen till att det redovisade värdet inte har skrivits ned, och

 • det stöd som finns för antagandet att det redovisade värdet kommer att återvinnas.

Om ett större företag har dotterföretag eller ägarintressen i andra företag, ska det enligt 5 kap. 29 § ÅRL lämna upplysningar om

 1. det andra företagets namn, organisationsnummer, säte och eget kapital,

 2. det andra företagets resultat för det senaste räkenskapsår som årsredovisning eller årsbokslut har upprättats för,

 3. företagets ägarandel i det andra företaget, och

 4. antalet andelar som företaget äger och deras värde enligt företagets balansräkning.

Ett större företag som är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag ska ange detta företags namn, organisationsnummer, säte och rättsliga form.

Om företagets rösträttsandel i det andra företaget avviker från ägarandelen, ska även rösträttsandelen anges.

En sådan upplysning om dotterföretag etc (5 kap. 29 § ÅRL) får enligt 5 kap. 30 § ÅRL utelämnas, om

 1. den skulle kunna vålla allvarlig skada för något av de i 29 § angivna företagen,

 2. Bolagsverket medger att den utelämnas, och

 3. noterna innehåller information om utelämnandet.

Upplysningarna om eget kapital och resultat får också utelämnas, om

 1. det andra företaget inte offentliggör sin balansräkning och inte utgör ett dotterföretag till företaget, eller

 2. det andra företaget omfattas av en koncernredovisning som företaget upprättat eller av en sådan koncernredovisning som avses i 7 kap. 2 § första stycket ÅRL.

K3-regler

Har ett större företag överfört en finansiell tillgång till en annan part men inte tagit bort tillgången från balansräkningen ska enligt punkt 11.65 följande upplysningar lämnas för varje slag av sådana tillgångar:

 1. Tillgångens karaktär.

 2. Karaktären på de risker och fördelar som är förknippade med innehavet och som företaget har kvar.

 3. Redovisat värde på tillgången och den skuld som är knuten till tillgången.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...