Innehåll

Bokslut

Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, ska ett större företag enligt 6 kap. 1 § ÅRL i förvaltningsberättelsen lämnas följande upplysningar om användningen av finansiella instrument:

  • mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning och, för varje viktig typ av planerad affärshändelse där säkringsredovisning används, tillämpade principer för säkring, och

  • exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker.

De olika exemplen i punkt 2 är vanliga exempel på det som i allmänt språkbruk benämns finansiella risker.