Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Finansiellt garantiavtal

Ett finansiellt garantiavtal är enligt K3 punkt 11.7 ett finansiellt instrument där utställaren av garantin ska ersätta innehavaren av garantin för en förlust som denne ådrar sig på grund av att en viss gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt de ursprungliga eller ändrade villkoren för en finansiell skuld.