Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Flerårsöversikt

Förvaltningsberättelsen ska enligt 6 kap. 1 § första stycket ÅRL innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen/den finansiella rapporten.

K3-regler

I en kommentar till lagtexten anger BFN att även om tyngdpunkten i förvaltningsberättelsen ska läggas på det gångna räkenskapsåret bör översikten utformas så att utvecklingen över en längre tid (normalt fyra till fem år) framgår. Omfattningen och utformningen av en sådan översikt anpassas till företagets historia, storlek och komplexitet och kan lämnas i verbal form eller med nyckeltal.

Ett större företag som inte räknar om uppgifter i en flerårsöversikt på grund av rättelse av fel ska enligt punkt 10.13 lämna upplysning om detta.

K2-regler

Förvaltningsberättelsen ska enligt punkt 4.9 inneha en rubrik Flerårsöversikt och där ska en rättvisande översikt över utveckling av aktiebolagets verksamhet, ställning och resultat anges. Motsvarande bestämmelse för ekonomiska föreningar finns i punkt 4.13, handelsbolag i punkt 4.17, stiftelse i punkt 4.20, ideell förening i punkt 4.28 och samfällighetsförening i punkt 4.34.

För att uppfylla kravet på en rättvisande översikt enligt ÅRL ska företag enligt punkt 5.5 för räkenskapsåret och de tre föregående åren lämna uppgift om

  1. nettoomsättning,

  2. resultat efter finansiella poster, och

  3. soliditet.

Varierar nettoomsättningen mer än 30 procent mellan åren ska företaget kommentera detta.

Ett företag som redovisar resultaträkningen i förkortad form ska lämna uppgift om bruttoresultat i stället för nettoomsättning enligt uppställningen ovan.

Soliditet definieras i kommentaren som justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Justerat eget kapital är eget kapital inklusive egetkapitalandel av obeskattade reserver vid respektive räkenskapsårs slut.

Nettoomsättning och resultat efter finansiella poster får anges i tusental kronor även om resultaträkning och balansräkning anges i hela kronor, se kommentaren till punkt 5.5. Soliditeten får avrundas till helt procenttal.

Företaget får ange ytterligare nyckeltal, t.ex. sådana som är branschspecifika, och nyckeltal för fler år än fyra. I ett fastighetsföretag kan ytterligare nyckeltal vara avgiftsuttag per kvadratmeter, belåningsgrad per kvadratmeter och räntetäckningsgrad.

För stiftelser gäller följande enligt punkt 5.14, för ideella föreningar gäller motsvarande enligt punkt 5.17 och för samfällighetsföreningar punkt 5.18:

För att uppfylla kravet på en rättvisande översikt enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska en stiftelse/förening för räkenskapsåret och de tre föregående åren lämna uppgift om

  1. huvudintäkter (om stiftelsen/föreningen upprättar resultaträkning i förkortad form: bruttoresultat)

  2. årets resultat eller, om stiftelsen/föreningen bedriver skattepliktig verksamhet, resultat efter finansiella poster, och

  3. soliditet (justerat eget kapital i procent av balansomslutning) eller ett annat mått på stiftelsens/föreningens ställning.

Varierar huvudintäkterna mer än 30 procent mellan åren ska stiftelsen/föreningen kommentera detta.

BFN kommenterar enligt följande:

Huvudintäkter är stiftelsens primära finansieringskällor. Vad som är huvudintäkter i en stiftelse varierar mellan olika stiftelser. Det kan t.ex. vara utdelningar, ränteintäkter, gåvor eller nettoomsättning. Det kan även vara en kombination av flera typer av intäkter. I flerårsöversikten används den benämning som visar vilken eller vilka intäkter som avses.

Har stiftelsen anpassat benämningen av summeringsraden Årets resultat, används den anpassade benämningen även i flerårsöversikten. Soliditet är justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Justerat eget kapital är eget kapital inklusive egetkapitalandel av obeskattade reserver vid respektive räkenskapsårs slut. I stiftelser som inte bedriver någon skattepliktig verksamhet beräknas soliditeten i stället som eget kapital i procent av balansomslutningen. Stiftelsen kan välja ett annat mått på ställning än soliditet om det bättre återspeglar ställningen i stiftelsen. Det kan t.ex. vara totalt eget kapital eller balansomslutning. Även stiftelser får ange fler nyckeltal, och för fler år än fyra, för att ytterligare visa utvecklingen av stiftelsens verksamhet, ställning och resultat. (Källa: kommentaren till punkt 5.14.)

Huvudintäkter är en ideell förenings primära finansieringskällor. Vad som är huvudintäkter i en förening varierar mellan olika föreningar. Det kan t.ex. vara bidrag, nettoomsättning eller medlemsavgifter. Det kan även vara en kombination av flera typer av intäkter. I flerårsöversikten används den benämning som visar vilken eller vilka intäkter som avses. Vad gäller anpassning, nyckeltal etc., se beskrivning av stiftelser ovan. Källa: kommentaren till punkt 5.17.

Huvudintäkter är en samfällighetsförenings primära finansieringskällor. Vad som är huvudintäkter i en förening varierar mellan olika föreningar. Det kan t.ex. vara uttaxerade bidrag, övriga bidrag eller nettoomsättning. Det kan även vara en kombination av flera typer av intäkter. I flerårsöversikten används den benämning som visar vilken eller vilka intäkter som avses. Vad gäller anpassning, nyckeltal etc., se beskrivning av stiftelser ovan. Källa: kommentaren till punkt 5.18.