Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Fond för yttre underhåll

Enligt 9 kap. 5 § första stycket 7 BRL ska en bostadsrättsförenings stadgar ange de grunder enligt vilka medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Det grundläggande syftet med bestämmelsen är, enligt en kommentar i K2, att reservera medel för framtida fastighetsunderhåll. En reservering i fond för yttre underhåll uppfyller inte förutsättningarna för att redovisas som en skuld eller en avsättning. Reserveringen redovisas därför i eget kapital. Medel som tillförts en fond för yttre underhåll är inte tillgängliga för utdelning. Fonden redovisas därför som bundet eget kapital.

Stadgarnas utformning är av mycket stor betydelse för när reserveringen och användningen ska redovisas. Stadgarna anger också vilket belopp som ska reserveras. Detta belopp kan anges som ett belopp per bostadsyta, en procentsats av taxeringsvärdet eller på ett annat sätt.

Vilka beslut som är nödvändiga för att reservera eller ta i anspråk medel i fonden beror på bestämmelserna i BRL och utformningen av stadgarna i den enskilda bostadsrättsföreningen. Är stadgarna utformade så att det kan beräknas vilket belopp som ska reserveras torde något ytterligare beslut av ett föreningsorgan inte vara nödvändigt. Stadgarna kan i ett sådant fall sägas motsvara det grundläggande beslutet och redovisningsåtgärden verkställighetsbeslutet. Tas fonden i anspråk för åtgärder som ligger inom de ramar som BRL och stadgarna anger för fondens användning torde styrelsen kunna fatta beslut och omföring göras när beslutet verkställs.

Enligt 7 kap. 12 § BRL ansvarar föreningen för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten om det är föreningen som har försett lägenheterna med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

Löpande bokföring

Bokföring görs normalt på konto 2088 Fond för yttre underhåll.

K3-regler

Enligt punkt 4.14 ska Fond för yttre underhåll särredovisas i balansräkningen under rubriken Bundet eget kapital.

Av punkten 6.7 framgår att reservering till fonden ska redovisas som en omföring från fritt eget kapital till bundet eget kapital när behörigt organ har fattat beslut om att reservering ska göras och beslutet verkställts. Användning av fond för yttre underhåll ska enligt punkt 6.7 redovisas som en omföring från bundet eget kapital till fritt eget kapital när behörigt organ har fattat beslut om att ta fonden i anspråk och beslutet verkställts.

Enligt kommentaren till punkt 6.7 har stadgarnas utformning mycket stor betydelse för när reserveringen och användningen ska redovisas. Vilka beslut som är nödvändiga för att reservera eller ta i anspråk medel i fonden beror på bestämmelserna i BRL och utformning av stadgarna i föreningen. Om stadgarna är utformade så att det kan beräknas vilket belopp som ska reserveras torde något ytterligare beslut inte behövas av föreningen.

Exempel: Avsättning till fond för yttre underhåll ska göras med 175 kr/m2 eller med 3 % av byggnadens taxeringsvärde.

Om årsredovisningen därmed innehåller en överföring beräknat enligt bestämmelsen i stadgarna utgör detta enligt K3 verkställighetsbeslutet. Vinstdispositionen i årsredovisningen bör därmed innehålla en rad enligt följande:

”Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna.” I förvaltningsberättelsen beskrivs lämpligen grunden för avsättningen.

Behörigt organ kan vara årsstämma eller styrelsen. Om inget annat framgå av stadgarna är det årsstämman om är det behöriga organet.

K2-regler

Enligt punkt 4.16 ska Fond för yttre underhåll särredovisas i balansräkningen under rubriken Bundet eget kapital. I posten redovisas medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar.

Om föreningen upprättar balansräkning i förkortad form ska posterna Reservfond och Fond för yttre underhåll slås samman till en post benämnd Reservfond och fond för yttre underhåll, se punkt 4.16.

Av punkten 15.10 framgår att reservering till fonden ska redovisas som en omföring från fritt eget kapital till bundet eget kapital när behörigt organ har fattat beslut om att reservering ska göras och beslutet verkställts. Användning av fond för yttre underhåll ska enligt punkt 15.11 redovisas som en omföring från bundet eget kapital till fritt eget kapital när behörigt organ har fattat beslut om att ta fonden i anspråk och beslutet verkställts.

Enligt kommentaren till punkt 15.11 har stadgarnas utformning mycket stor betydelse för när reserveringen och användningen ska redovisas. Vilka beslut som är nödvändiga för att reservera eller ta i anspråk medel i fonden beror på bestämmelserna i BRL och utformning av stadgarna i föreningen. Om stadgarna är utformade så att det kan beräknas vilket belopp som ska reserveras torde något ytterligare beslut inte behövas av föreningen.

Exempel: Avsättning till fond för yttre underhåll ska göras med 175 kr/m2 eller med 3 % av byggnadens taxeringsvärde.

Om årsredovisningen därmed innehåller en överföring beräknat enligt bestämmelsen i stadgarna utgör detta enligt K2 verkställighetsbeslutet. Vinstdispositionen i årsredovisningen bör därmed innehålla en rad enligt följande:

”Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna.” I förvaltningsberättelsen beskrivs lämpligen grunden för avsättningen.

Behörigt organ kan vara årsstämma eller styrelsen. Om inget annat framgår av stadgarna är det årsstämman om är det behöriga organet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...