Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Förändring i eget kapital

 

Med förändring i eget kapital menas att företaget ska beskriva hur eget kapital har förändrats sedan slutet av det föregående räkenskapsåret. Dessa förändringar ska specificeras i egen räkning (K3 och IFRS) eller i not (K3 och K2). Vanliga exempel på förändringar är årets resultat, omföring av föregående års resultat och utdelning.

Bokslut

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska enligt 6 kap. 2 § andra stycket ÅRL i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

K3-regler

Utöver kravet i ÅRL att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska lämna upplysa om förändringar i eget kapital ska enligt punkterna 36.3A respektive 37.4A även stiftelser och föreningar lämna denna upplysning i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital i jämförelse med föregående års balansräkning. Enligt punkt 6.3 ska specifikationen innehålla följande uppgifter uppdelat per post inom eget kapital:

  1. Räkenskapsårets resultat.

  2. Effekterna av retroaktiv tillämpning och effekten av rättelse av fel enligt kapitel 10.

  3. Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder som redovisats direkt mot eget kapital med varje slag av förändring separat specificerad.

  4. Transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare, med tillskott, utdelningar och andra värdeöverföringar separat angivna.

  5. Omföringar mellan poster inom eget kapital.

K2-regler

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska lämna upplysningar om förändringar i eget kapital under en egen rubrik i förvaltningsberättelsen, se punkt 4.9 för aktiebolag och punkt 4.13 för ekonomiska föreningar. Det som avses är förändringarna jämfört med föregående år. Enligt K2 finns ingen skyldighet för andra företagsformer än de som omfattas av kravet i ÅRL (aktiebolag och ekonomiska föreningar) att lämna upplysning om förändring i eget kapital.

Ändringar i beloppen för samtliga poster inom eget kapital ska specificeras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%