Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Förändring i eget kapital

Med förändring i eget kapital menas att företaget ska beskriva hur eget kapital har förändrats sedan slutet av det föregående räkenskapsåret. Dessa förändringar ska specificeras i egen räkning (K3 och IFRS) eller i not (K3 och K2). Vanliga exempel på förändringar är årets resultat, omföring av föregående års resultat och utdelning.

Bokslut

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska enligt 6 kap. 2 § andra stycket ÅRL i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

K3-regler

Utöver kravet i ÅRL att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska lämna upplysa om förändringar i eget kapital ska enligt punkterna 36.3A respektive 37.4A även stiftelser och föreningar lämna denna upplysning i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital i jämförelse med föregående års balansräkning.

Enligt punkt 6.3 ska specifikationen över förändring i eget kapital innehålla följande uppgifter uppdelat per post inom eget kapital:

  1. Räkenskapsårets resultat.

  2. Effekterna av retroaktiv tillämpning och effekten av rättelse av fel enligt kapitel 10.

  3. Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder som redovisats direkt mot eget kapital med varje slag av förändring separat specificerad.

  4. Transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare, med tillskott, utdelningar och andra värdeöverföringar separat angivna.

  5. Omföringar mellan poster inom eget kapital.

K2-regler

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska lämna upplysningar om förändringar i eget kapital under en egen rubrik i förvaltningsberättelsen, se punkt 4.9 för aktiebolag och punkt 4.13 för ekonomiska föreningar. Det som avses är förändringarna jämfört med föregående år. Enligt K2 finns ingen skyldighet för andra företagsformer än de som omfattas av kravet i ÅRL (aktiebolag och ekonomiska föreningar) att lämna upplysning om förändring i eget kapital.

Ändringar i beloppen för samtliga poster inom eget kapital ska specificeras.