Fordringar är en finansiell tillgång och även en monetär post eftersom de normalt regleras med pengar.

Till företagets fordringar hör ett flertal olika slags fordringar (depositioner, skattefordringar, kontokortsfordringar etc.) men normalt avses de fordringar som uppstår därför att företaget säljer på kredit, s.k. kundfordringar, samt lämnar lån och förskott till anställda eller utomstående. Vid värdering av fordringar i utländsk valuta, faktura i utländsk valuta.