Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Förlagsinsatser

Utöver medlemsinsats i en ekonomisk förening (10 kap. LEF) får det i stadgarna bestämmas att kapital får skjutas till föreningen genom en särskild insats. Denna särskilda insats benämns förlagsinsats. Bestämmelserna om förlagsinsatser framgår av 11 kap. LEF. I stadgarna ska i så fall det som ska gälla för förlagsinsatsen anges. En förlagsinsats ger rätt till en särskild andel i föreningen med begränsade rättigheter i föreningen (förlagsandel).

Förlagsinsatser får skjutas till även av andra än medlemmar om inte föreningen bestämmer något annat i stadgarna. Styrelsen är enligt 11 kap. 9-10 §§§ LEF skyldig att föra en förteckning över samtliga förlagsinsatser. Denna förteckning ska innehålla uppgifter om

  1. storleken på varje insats,

  2. den tidpunkt då insatsen gjordes, och

  3. den rätt till utdelning som insatsen medför.

För mer information om förlagsinsatser, se 11 kap. LEF.

Bokslut

Om en ekonomisk förening har förlagsinsatser i annan valuta än redovisningsvalutan, ska dessa enligt 4 kap. 16 § ÅRL räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång, ska föras mot Balanserad vinst eller förlust.

K2-regler

Förlagsinsatser redovisas som en egen post under rubriken Bundet eget kapital, se punkt 4.16.

Om föreningen upprättar balansräkning i förkortad form ska posterna Medlemsinsatser och Förlagsinsatser slås samman till en post benämnd Medlemsinsatser och förlagsinsatser, se punkt 4.16.

Den upplysning som ska lämnas i förvaltningsberättelsen enligt 6 kap. 3 § ÅRL om den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför ska enligt punkt 5.12 omfatta samma uppgift om den rätt till utdelning som förteckningen enligt 11 kap. 10 § LEF ska innehålla.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...