Innehåll

Avgiftsbestämda planer är enligt K3 punkt 28.8 planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka ett företag betalar fastställda avgifter till ett annat företag och inte har någon legal förpliktelse eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Enligt K3 punkt 28.9 är förmånsbestämda planer andra planer för ersättningar efter avslutad anställning än avgiftsbestämda planer.

En plan som omfattar flera arbetsgivare och som klassificeras som en förmånsbestämd plan ska enligt punkt 28.11 redovisas som en avgiftsbestämd plan om det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd.

I juridisk person ska en avsättning som avser pensionsförpliktelser enligt en förmånsbestämd plan endast återföras om återföringen inte står i strid med Tryggandelagen, se punkt 28.31.

Enligt punkt 28.31 är det tillåtet att tillämpa K3:s lättnadsregler för förmånsbestämda pensionsplaner i juridisk person även om koncernen tillämpar IAS 19.

För värdering av pensionsåtagandet, se Pensionsavsättning.

För notupplysningar, se noter enligt ÅRL och K3, större företag.