Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Förpliktelse

Bokslut

Enligt 3 kap. 9 § ÅRL ska som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller tid tidpunkt då de ska infrias.

K3-regler

Ett företag ska enligt punkt 21.4 endast redovisa en avsättning om

  1. företaget på balansdagen har en befintlig legal förpliktelse eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse,

  2. det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, och

  3. en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Enligt K3 ska således avsättning göras för såväl legala som informella förpliktelser.

K2-regler

Ett företag ska enligt punkt 16.2 redovisa en avsättning om

  1. företaget har ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler,

  2. det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, och

  3. en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Enligt K2 ska således avsättning göras för legala förpliktelser.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Ett företag ska enligt punkt 15.2 redovisa en avsättning om

  1. företaget har ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler,

  2. det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, och

  3. en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Enligt K ÅB ska således avsättning göras för legala förpliktelser.