Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Försäkringsersättning - fastighet

Om företagets försäkrade byggnad eller markanläggning skadas eller förstörs genom brand eller annan olyckshändelse utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk. Här redogörs för det som är specifikt för just fastigheter. För en allmän beskrivning om försäkringsersättningar, se försäkringsersättning.

Löpande bokföring

Vid skadad fastighet

Nedskrivning av skadad byggnad/del av byggnad bokförs normalt på konto 7720. En brand- och vattenskada kostar t.ex. 100 000 kr plus moms 25 000 kr att reparera. Självrisken utgör t.ex. 20 000 kr. I praktiken går förfarandet ofta till så att reparationsfirman skickar en faktura på självrisken 20 000 kr plus momsen 25 000 kr, dvs. på totalt 45 000 kr till företaget. Försäkringsbolaget får en faktura på skadan minus självrisken, dvs. på 80 000 kr.

I företagets bokföring debiteras självrisken på 20 000 kr på konto 6320 Självrisker vid skada. Momsen på 25 000 kr debiteras konto 2640 Ingående moms. Mindre reparationer som inte ersätts av försäkringen kostnadsförs direkt genom att konto 5170 Reparation och underhåll av fastighet debiteras.

Vid helt förstörd fastighet:

Anskaffningsvärdet för en helt förstörd byggnad bokfördes vid köpet eller uppförandet i debet på konto 1110 Byggnader, för markanläggningar i debet på konto 1150 Markanläggningar. De ackumulerade avskrivningarna har bokförts löpande i kredit på motsvarande konto 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader, för markanläggningar i kredit på konto 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar.

Eftersom byggnaden är förstörd ska det bokförda värdet bokas bort. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och ackumulerade avskrivningar utgör en nedskrivning och bokförs normalt på konto 7720 Nedskrivningar av byggnader och mark. När byggnaden byggs upp igen bokas det nya anskaffningsvärdet på konto 1110 Byggnader.

Bokslut

Se försäkringsersättning. I vissa fall görs en avsättning till en ersättningsfond vilket normalt bokas i bokslutet.

K3-regler

Se försäkringsersättning.

K2-regler

Se försäkringsersättning.

K-årsbokslut

Se försäkringsersättning.

K1-regler

Se försäkringsersättning.

Se uppslagsordet Fastighetsförsäkring i Rätt Skatt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...