Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Första förhöjd leasingavgift

Om företaget vid tecknandet av ett leasing-/hyresavtal får betala en särskild leasingavgift utgör detta en förskottsbetalning, vanligen kallad framtung leasing. Denna s.k. första förhöjda leasingavgift ska ur ett skatteperspektiv enligt en dom proportioneras över hela leasing-/hyresperioden vilket överensstämmer med K3 och K2 nedan. Den särskilda leasingavgiften fördelas på vart och ett av avtalsperiodens år eller på det antal månader avtalet gäller, leasing/leasingavtal.

Angående bokföringen hos leasegivaren/uthyraren, leasingintäkter.

Löpande bokföring

När den särskilda leasingavgiften betalas debiteras normalt konto 1720 Förutbetalda leasingavgifter (BAS 2022).

BFN publicerade i december 2020 en fråga/svar på sin hemsida som har sin grund i ett brevsvar där man svarade på frågan om en första förhöjd leasingavgift kan vara en anläggningstillgång. BFN anser att en utgift som avser en förhöjd hyreskostnad/leasingavgift inte uppfyller villkoren för att klassificeras som en anläggningstillgång. Utgiften ska emellertid periodiseras över hyres/leasingperioden och ska därför redovisas som tillgång. Då denna inte kan klassificeras som anläggningstillgång enligt kriterierna i 4 kap. 1 § första meningen ska tillgången klassificeras som omsättningstillgång. Av uppställningsformen för balansräkningen som anges i bilaga 1 till ÅRL framgår att förutbetalda kostnader ska redovisas i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

För mer information, se BFN:s hemsida eller https://www.bfn.se/fragor-och-svar/bokforing/andra-specifika-bokforingsfragor/.

Bokslut

Den del av den särskilda leasingavgiften som ska återföras och därmed kostnadsföras under det kommande räkenskapsåret debiteras konto 1720 Förutbetalda leasingavgifter. Beroende på leasingobjektet debiteras lämpligt leasingkonto, t.ex. konto 5615 Leasing av personbilar.

K3-regler

Ett leasingavtal ska enligt punkt 20.3, redan när avtalet ingås, klassificeras som antingen ett finansiellt leasingavtal eller ett operationellt leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Leasegivare

En leasegivare ska enligt punkt 20.15 redovisa en fordran i balansräkningen avseende det finansiella leasingavtalet. Denna fordran minskas med den första förhöjda leasingavgiften som då jämställs med en amortering.

En leasegivare ska enligt punkt 20.22 som huvudregel redovisa leasingavgifter, inklusive första förhöjd hyra men exklusive inkomster för tjänster som försäkring och underhåll, från operationella leasingavtal som intäkt linjärt över leasingperioden. Leasingavgifterna får dock fördelas på ett annat systematiskt sätt om det bättre återspeglar hur de ekonomiska fördelar som hänförs till objektet minskar över tiden.

Leasetagare

En leasetagare ska enligt punkt 20.5, vid det första redovisningstillfället, redovisa rättigheter och skyldigheter enligt ett finansiellt leasingavtal som tillgång och skuld i balansräkningen. En första förhöjd leasingavgift är att jämställa med en amortering och minskar därför skulden avseende finansiella leasingavtal.

En leasetagare ska enligt punkt 20.13 redovisa leasingavgifter enligt ett operationellt leasingavtal, inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, som kostnad linjärt över leasingperioden. Leasingavgifterna får dock fördelas på ett annat systematiskt sätt om

  1. det bättre återspeglar leasetagarens ekonomiska nytta under perioden och detta oavsett om avgifterna fördelas på annat sätt, eller

  2. avgifterna är upplagda på ett sådant sätt att de endast ökar i takt med förväntad inflation i syfte att kompensera leasegivarens förväntade kostnadsökningar.

I juridisk person får enligt punkt 20.29 alla finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, dvs. kostnadsföras linjärt över leasingperioden.

K2-regler

Enligt punkt 6.26 ska inkomst från hyres- och leasingavtal redovisas som intäkt linjärt över perioden då det som hyrs/leasas/disponeras av hyres-/leasetagaren. Detta gäller även förhöjda förstagångshyror/leasingavgifter som periodiseras ut över leasingtiden.

En leasetagare ska enligt punkt 7.10 kostnadsföra hyra och leasing fördelat över hyres- eller leasingperioden.

Vid köp av en materiell anläggningstillgång som tidigare leasats har den betalda första förhöjda leasingavgiften normalt påverkat lösenpriset och därmed också anskaffningsvärdet om köpet sker innan leasingperiodens slut, se punkt 10.12. Den första förhöjda leasingavgift som redovisats som tillgång (som förutbetald kostnad) i balansräkningen ska, om någon del finns kvar när den leasade tillgången köps, utgöra en del av anskaffningsvärdet för tillgången, dvs. beloppet ska inte kostnadsföras vid köpet. Efter köpet ska företaget inte längre redovisa någon förutbetald kostnad i balansräkningen.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 5.26 ska inkomst från hyres- och leasingavtal redovisas som intäkt linjärt över perioden då det som hyrs/leasas/disponeras av hyres-/leasetagaren. Detta gäller även förhöjda förstagångshyror/leasingavgifter.

En leasetagare ska enligt punkt 6.10 kostnadsföra hyra och leasing fördelat över hyres- eller leasingperioden.

Vid köp av en materiell anläggningstillgång som tidigare leasats har den betalda första förhöjda leasingavgiften normalt påverkat lösenpriset och därmed också beräkningen av anskaffningsvärdet om köpet sker innan leasingperiodens slut, se punkt 9.12. Den första förhöjda leasingavgift som redovisats som tillgång (som förutbetald kostnad) i balansräkningen ska, om någon del finns kvar när den leasade tillgången köps, utgöra en del av anskaffningsvärdet för tillgången, dvs. beloppet ska inte kostnadsföras vid köpet. Efter köpet ska företaget inte längre redovisa någon förutbetald kostnad i balansräkningen.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska från och med 2019 tillämpa IFRS 16 Leasingavtal. Enligt RFR 2 behöver IFRS 16 inte tillämpas i juridisk person till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning. RFR 2 innehåller därför särregler för juridisk person som bland annat innebär att leasingavgifter får kostnadsföras linjärt över leasingperioden om inte något annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Se uppslagsordet Första förhöjd leasingavgift i Rätt Skatt.