Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Fortlevnadsprincipen

Bokslut

Fortlevnadsprincipen återfinns i 2 kap. 4 § ÅRL. Principen innebär att det vid upprättande av årsredovisning förutsätts att företagets verksamhet kommer att fortsätta om inte företagets förmåga att fortsätta uppenbarligen är begränsad, t.ex. genom ett nedläggningsbeslut. Praxis är att den tidsperiod som ska överblickas vid bedömning av antagande om fortlevnad bör vara minst, men inte begränsas till, tolv månader efter balansdagen.

Ett företag som avviker från fortlevnadsprincipen ska enligt 5 kap. 5 § ÅRL lämna en upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning av dess effekt på företagets resultat och ställning.

K3-regler

I kommentaren till lagbestämmelsen (2 kap. 4 § första stycket 1 ÅRL) i kapitel 2 anger BFN att en finansiell rapport ska upprättas utifrån fortlevnadsprincipen om inte företagsledningen har för avsikt att avveckla företaget eller upphöra med verksamheten eller inte har något annat realistiskt alternativ till det. Vid bedömningen av företagets förmåga att fortsätta verksamheten ska företagsledningen beakta all tillgänglig information om framtiden, vilket enligt BFN är minst 12 månader efter balansdagen men inte begränsad till det.

Om det vid bedömningen av företagets fortlevnadsförmåga föreligger eller förutses händelser eller förhållanden som medför betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten ska ett större företag enligt punkt 2.2 lämna upplysning om skälen för tvivlen.

I punkt 3.8 anger BFN att om ett företag inte kan längre tillämpa fortlevnadsprincipen enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 ÅRL ska detta framgå av förvaltningsberättelsen. Av kommentaren till punkten framgår att ett företag som avviker från fortlevnadsprincipen dessutom i not ska lämna information om att skälen till avvikelsen och en bedömning av dess effekt på företagets ställning och resultat, dvs. detsamma som enligt notupplysningen under Bokslut ovan.

K2-regler

Enligt punkt 2.2 ska ett företag som har beslutat att avveckla verksamheten ta hänsyn till detta beslut när balans- och resultaträkningarna upprättas. Detta är en avvikelse från fortlevnadsprincipen.

Företaget ska enligt punkt 5.4 under rubriken Väsentliga händelser under räkenskapsåret lämna upplysning om den omständighet att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

För aktiebolag gäller även enligt punkt 5.7 att med en väsentlig händelse under året menas även den omständighet att ett aktiebolag har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det varför detta måste upplysas om i årsredovisningen.

K4-regler

Vid upprättande av finansiella rapporter ska företagsledningen enligt IAS 1 punkt 25 göra en bedömning av ett företags förmåga att fortsätta verksamheten. Ett företag ska upprätta finansiella rapporter utifrån fortlevnadsprincipen, såvida företagsledningen inte antingen har för avsikt att avveckla företaget eller att upphöra med verksamheten eller inte har något annat realistiskt alternativ än att göra det. När företagsledningen vid sin bedömning känner till väsentliga osäkerhetsfaktorer rörande händelser eller förhållanden som kan ge upphov till betydande tvivel beträffande företagets förmåga att fortsätta verksamheten, ska företaget lämna upplysning om dessa osäkerhetsfaktorer. När ett företag inte upprättar finansiella rapporter utifrån fortlevnadsprincipen, ska det upplysa om detta, jämte om den grund enligt vilken de finansiella rapporterna upprättats samt skälet till att företaget inte anses kunna fortsätta sin verksamhet.

Vid bedömning av om antagandet om fortlevnad är lämpligt beaktar företagsledningen enligt IAS 1 punkt 26 all tillgänglig information om framtiden, vilken är minst, men inte begränsas till, tolv månader efter rapportperiodens slut. Omfattningen av överväganden beror på förhållandena i varje enskilt fall. När ett företag har haft en lönsam verksamhet under en längre tid och har säkerställd finansiering, kan företaget fastställa att fortlevnadsprincipen är lämplig, utan en detaljerad analys. I andra fall kan företagsledningen behöva beakta en rad olika faktorer, rörande aktuell och förväntad lönsamhet, amorteringsplaner och potentiella källor till ersättningsfinansiering innan den är övertygad om att fortlevnadsprincipen är lämplig.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...