Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Förvaltningstillgångar

K3-regler

Förvaltningstillgångar är tillgångar är enligt K3 punkt 28.10 som innehas av en pensionsstiftelse eller liknande.

Försäkringsbrev utgivet av en försäkringsgivare som inte är närstående till företaget är också en förvaltningstillgång om ersättningen enligt försäkringsbrevet

  • endast kan användas för att betala eller finansiera ersättningar enligt en förmånsbestämd plan, och

  • inte är tillgängliga för företagets egna fordringsägare (inte en vid konkurs) och kan återföras till bolaget endast om ersättningen

    • är större än vad som behövs för att täcka företagets samtliga relaterade förpliktelser, eller

    • återförs till företaget för att ersätta detta för redan betalda ersättningar till anställda efter avslutad anställning.

K4-regler

Förvaltningstillgångar omfattar enligt IAS 19 punkt 8 tillgångar som innehas av en pensionsstiftelse och försäkringsbrev som är en förvaltningstillgång.