Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Förvärvad immateriell tillgång

 

En immateriell tillgång som anskaffas kan vara egenupprättad eller förvärvad. Oavsett hur tillgången ”skapas” i företaget ska den uppfylla kravet i 2 kap. 2 § ÅRL om att tillgången ska vara av betydande värde för rörelsen under kommande år.

En förvärvad immateriell tillgång har ingen koppling till utvecklingsfonden utan det är enbart egenupparbetade immateriella tillgångar som ger upphov till allokering av medel till denna fond.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ingår även direkt hänförliga utgifter, se 4 kap. 3 § ÅRL. Detta är ett krav och inte ett val enligt ÅRL.

En förvärvad immateriell tillgång kan vara exempelvis en licens, en hyresrätt eller ett varumärke. Det som kan sägas vara utmärkande för en förvärvad immateriell tillgång kontra en egenupparbetade immateriella tillgångar är att den förstnämnda är så att säga klar. Den kan behöva anpassas till förvärvarens verksamhet men behöver inte utvecklas mer. Typexemplet är en licens avseende programvara. För att den ska kunna fungera i förvärvarens IT-miljö behöver den anpassas och integreras. Under förutsättning att kravet i ÅRL om att tillgången ska ha ett betydande värde för rörelsen är uppfyllt (se dock K-reglerna nedan) ska även utgifterna för anpassning och integrering inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde.

I K-regelverket ses tillgången som en enhet. Det innebär att en förvärvad immateriell tillgång som ingår i ett utvecklingsprojekt som klassificerats som egenupparbetad immateriell tillgång inte får brytas ut och bedömas för sig. Bedömning av huruvida utgifterna ska kostnadsföras eller aktiveras görs för projektet som sådant och alla utgifter som ingår i projektet.

K3-regler

Oavsett vilken typ av tillgång som anskaffas ska kraven i punkterna 2.12 (definitionen av en tillgång) och 2.18 (huruvida en utgift ska redovisas i balans- eller resultaträkningen) vara uppfyllda.

K2-regler

En tillgång som företaget äger ska alltid redovisas som en tillgång enligt punkt 9.2.

K-årsbokslut

En tillgång som företaget äger ska alltid redovisas som en tillgång enligt punkt 8.2.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%