Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Frakt

För frakt och transporter av sålda varor och inventarier kan ett fristående transportföretag anlitas. I avtalet mellan säljaren och köparen regleras ansvaret för vem som ska bekosta frakten oftast genom valet av s.k. leveransvillkor.

Genom valet av leveransvillkor regleras även ansvaret för vem som ska bekosta eventuella transportförsäkringar.

Löpande bokföring

Hos säljaren:

Utgifter för frakt och transporter, tull- och spedition, importavgifter samt paketporto vid postfrakt kan debiteras ett lämpligt konto i kontogrupp 57 eller i kontoklass 4 (om frakt ses som en direkt kostnad).

Frakt- och transportkostnader för sålda varor och inventarier vilka transporteras med företagets egna fordon redovisas bland företagets kostnader för transportmedel, t.ex. inom kontogruppen för lastbilskostnader.

Hos köparen:

Frakt är normalt en direkt hänförlig utgift vid anskaffning av varulager och anläggningstillgång som enligt 4 kap. 3 § ÅRL ska öka tillgångens anskaffningsvärde. Om frakten är en kostnad redovisas den normalt i kontogrupp 57 Frakter och transporter.

K3-regler

Utgifter för leverans utgör ett exempel på en utgift som är direkt hänförlig till en anskaffad tillgång, se kommentaren under rubriken Vad ingår i anskaffningsvärdet i kapitel 17.

K2-regler

Frakter kostnadsförs enligt punkt 7.10 när frakten är utförd.

Frakter som i de exempel på utgifter som kan vara direkt hänförliga till anskaffning av en materiell eller immateriell anläggningstillgång i punkt 10.9 och som därmed ska ingå i tillgångens anskaffningsvärde.