Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Gåvor

Gåvor är en vanlig intäktskälla i den ideella sektorn. När en gåva mottages måste mottagaren bedöma om gåvan är villkorad med återbetalningsskyldighet. En sådan gåva klassificeras som ”bidrag”. Övriga gåvor klassificeras som ”gåvor”.

Löpande bokföring

Bokföringsskyldig mottagare som är andra än ideella föreningar och stiftelser krediterar normalt konto 3993 Erhållna donationer och gåvor.

Lämnade gåvor, bidrag och donationer kan debiteras konto 6993 Lämnade bidrag och gåvor.

Huvudregeln enligt BFL är att alla affärshändelser ska bokföras var för sig, se 5 kap. 1 § BFL. I samma paragraf i BFL finns dock ett undantag som innebär att affärshändelser som avser mottagande av en gåva inte behöver bokföras under förutsättning att gåvans värde är svårbestämbart men kan antas vara lågt och det är förenligt med god redovisningssed. Detta förtydligas i BFNAR 2013:2 punkt 2.14 med att BFN anger att den typ av gåvor som menas i lagtexten är begagnade kläder, möbler och liknande som mottagaren avser att sälja vidare, skänka bort eller utrangera.

K3-regler

Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång (punkt 17.9) eller en immateriell anläggningstillgång (punkt 18.16 som förvärvats genom gåva) är tillgångens verkliga värde. En ideell förening ska enligt punkt 37.4 särredovisa bland annat gåvor i resultaträkningen. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som en stiftelse erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning får enligt punkterna 36.6 (stiftelse) och 37.7 (ideell förening) redovisas som intäkt.

En gåva i form av en tjänst får inte redovisas som intäkt enligt punkterna 36.9 (stiftelse) och 37.12 (ideell förening).

När gåvan är av sådant slag som anges i 5 kap. 1 § BFL (se under Löpande bokföring ovan) får det verkliga värdet uppskattas utifrån en sammanvägd bedömning av det verkliga värdet på de erhållna gåvorna. Har gåvorna inte bokförts löpande under räkenskapsåret, ska värderingen endast omfatta de gåvor som finns kvar på balansdagen. Se punkt 36.11 (stiftelse) och 37.14 (ideell förening).

En gåva intäktsredovisas normalt när den erhålls, se punkt 36.12 (stiftelse) och 37.15 (ideell förening).

En transaktion i vilken en stiftelse (punkt 36.7) respektive ideell förening (punkt 37.9) tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att stiftelsen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om stiftelsen har en skuld till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.

I en avkastningsstiftelse får en gåva som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål inte redovisas som intäkt se punkt 36.13. En sådan gåva ska redovisas direkt mot eget kapital när gåvan erhålls. Gåva ska värderas till det verkliga värdet när gåvan erhålls.

I juridisk person får i en skattepliktig verksamhet anskaffningsvärdet för en tillgång som förvärvats genom gåva bestämmas till det värde som används vid beskattningen, se punkt 36.38 (stiftelser) respektive punkt 37.35 (ideella föreningar).

Upplysningar

En stiftelse respektive ideell föreningar som är ett större företag ska enligt punkterna 36.29 och 37.29 lämna upplysningar om karaktären på och omfattningen av gåvor som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen.

En stiftelse respektive ideell förening som är ett större företag ska enligt punkterna 36.30 och 37.30 lämna upplysning om gåvor som inte har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen. Detta gäller dock inte de gåvor som med stöd av 5 kap. 1 § BFL inte löpande har bokförts. Består gåvan av en tjänst i form av ideellt arbete, ska omfattningen av ideellt arbete framgå.

K2-regler

Enligt punkterna 4.21 och 4.29 ska en stiftelse respektive en ideell förening särredovisa gåvor som får förbrukas för stiftelsens respektive den ideella föreningens ändamål i resultaträkningen. Posten placeras överst bland intäkterna.

En erhållen gåva i form av tjänst är enligt punkt 6.3 inte en inkomst.

Gåvor intäktsredovisas enligt punkt 6.26 när tillgången erhålls. I kommentaren till bestämmelsen anger BFN att det normalt inte finns någon återbetalningsskyldighet för gåvor. En gåva kan bestå av likvida medel, varor eller andra tillgångar och tjänster. En gåva ska intäktsredovisas det år som den tas emot vilket även gäller gåvor som har erhållits för ett specifikt ändamål eller ska användas under kommande år.

Gåvor som enligt BFL inte bokförs löpande och som finns kvar på balansdagen ska enligt punkt 6.26 bokföras på balansdagen. I kommentaren till bestämmelsen hänvisar BFN till sitt allmänna om bokföring där man anger att den typ av gåvor som menas i lagtexten är begagnade kläder, möbler och liknande som mottagaren avser att sälja vidare, skänka bort eller utrangera. De tillgångar som finns kvar på balansdagen ska värderas enligt punkt 9.12 och intäktsredovisas. En gåva som intäktsredovisats redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan använts eller inte. Om gåvan används i tillverkningen av en tillgång ska gåvans värde ingå i utgiften för tillgången.

I en avkastningsstiftelse får en erhållen gåva som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål inte redovisas som intäkt, se punkt 6.38.

Erhållna gåvor som endast ska vidareförmedlas till någon annan och som den ideella föreningen därmed inte tar emot för egen räkning, ska inte redovisas som inkomst utan som skuld.

Anskaffningsvärdet för en omsättningstillgång av annat slag än likvida medel som en stiftelse (punkt 9.16) eller en ideell förening (punkt 9.18) förvärvat genom testamente eller gåva, får bestämmas till tillgångens försäkringsvärde om föreningen har för avsikt att skänka bort tillgången. Har tillgången inte något försäkringsvärde eller har stiftelsen/föreningen för avsikt att kassera tillgången ska något värde inte redovisas.

En stiftelse (punkt 12.19) och ideell förening (punkt 12.20) får uppskatta värdet på sådana tillgångar som avses i punkt 9.12 och som är av sådant slag som avses i 5 kap. 1 § BFL (lite förenklat gåvor av lågt värde) utifrån en sammanvägd bedömning av värdet på de erhållna gåvorna.

En gåva som enligt punkt 6.38 inte får redovisas som intäkt (för att i en avkastningsstiftelse får en erhållen gåva som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål inte redovisas som intäkt) ska enligt punkt 15.22 redovisas direkt mot bundet eget kapital när gåvan erhålls.

K-årsbokslut

Enligt punkterna 4.9 och 4.16 ska ideell förening respektive en stiftelse särredovisa gåvor i resultaträkningen.

I övrigt gäller samma bestämmelser som enligt K2 ovan men med hänvisning till punkterna 5.3 och 5.26.

Se uppslagsordet Gåva i Rätt Skatt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...